מאת
דיון באופי מצוות שמיטת כספים.
מאת
נדון בפירושים השונים למחלוקת האמוראים בסוגייתינו בדבר השימוש בפרוזבול במצב של שמיטה דאורייתא ושמיטה דרבנן.
מאת
נדון במשמעותה של השבועה בבית הדין, מתוך בירור המנהג שלא להשביע אלמנה המבקשת לגבות מנכסי היתומים.
מאת
בסוגייתנו אנו למדים לגבי אדם ששלח גט לאשתו באמצעות שליח, ובזמן שהשליח היה בדרכו לבצע את שליחותו חזר בו המשלח, ובכך ביטל את הגט. נדון בהצעה להשתמש בסוגיה זו על מנת להתיר גירושין במקרים מסובכים

מאת
מה מיוחד אצל מרים? היוזמה לסחוף את הנשים בתגובה לדברי משה. הנשים יוצאות בספונטאניות אחרי מרים, ולא רק נענות אחריה. אקטיביות זו של הנשים אינה חדשה. אנו למדים מהנשים שלא לאבד את ההתלהבות, לא לאבד את הערכים ואת האידיאולוגיות.

מאת
השיעור ממשיך לדון בשיטת חכמים המחייבים סומא בכל המצוות, האם סומא יכול להוציא בנר חנוכה. הלכה למעשה, סומא חייב להדליק ולברך, ואף יכול להוציא אחרים.

מאת
השבוע נדון בשני נושאי יסוד במשנת הרב סולוביצ'יק: מרכזיות ההלכה ותורת האדם.

מאת
בשיעור זה נעסוק באפיון עמדת הרמב"ם ביחס לקדושת ארץ ישראל. נבהיר את החלוקה בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה ואת תפיסת הרמב"ם את הפער בין כיבוש רבים, כיבוש יחיד וקדושת ירושלים. כמו כן, השיעור מסביר את החלוקה בין 'שם ארץ ישראל' ו'קדושת ארץ ישראל', ומביא את ההסברים השונים של האחרונים לקדושת סוריה ולמעמד כיבוש יחיד.

מאת
בשלושת השיעורים הקרובים נשוב ונבחן את פרקים א-כ בספר ירמיהו, מנקודת מבט המתמקדת בפן האישי שבהם ובדמותו הייחודית של ירמיהו כנביא וכאדם.

עמודים