מאת
בחינה מקיפה של ההשתחוויה מבארת היטב את העובדה שהיא מוזכרת פעמים הרבה אצל דוד והיא מבטאת באופן עמוק את יחסו הנכון של דוד העומד לפני ה'. בכוונתנו בשיעור זה לחזור לעיין בספר תהילים ולתאר ביטויים נוספים של עבודת ה' של דוד.

מאת
נעסוק בהבהרת היסוד של משמעותה המשפטית של הודאת בעל דין
מאת
דיון באיסור שחרור עבד כנעני, כאשר הוא עומד מול צרכים אחרים.

מאת
בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחס בין כתר תורה לבין כתר כהונה וכתר מלכות, דרך כתר רביעי: כתר שם טוב. נסקור את הדעות השונות בהסבר המושג כתר שם טוב, ונראה איך כל אחד מההסברים מאיר את הייחודיות של כתר תורה באור חדש.

מאת
השיעור נעסוק בעמדת השלחן ערוך במלאכה שאינה צריכה לגופה. במספר מקומות סתם השלחן ערוך כדעת רבי שמעון וכפי שפסקו רוב הראשונים, אך הזכיר בנוסף את שיטת הרמב"ם שפסק כרבי יהודה. נראה כיצד ישנם מקומות בהם שיטתו אינה כה ברורה, ואכן נחלקו המפרשים כיצד להכריע בשיטתו.

מאת
בשיעורים הקרובים נעסוק באגדה אשר מקורה בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא, וזהו המקור הראשוני שלה. בעיסוק באגדה זו נראה כיצד לעיתים הקשר בין הסיפור לסוגיה ההלכתית הינו אסוציאטיבי, וניתוח האגדה מתקיים במנותק מהסוגיה..

מאת
בחלקו הראשון של מזמור י"א מביא המשורר בהרחבה את דברי חבריו המייעצים לו לנדוד ממקומו מפני תגרת ידם של הרשעים. בחלקו השני מתפלמס המשורר עם תפיסתם ופורש בפירוט את תפיסתו התיאולוגית המתנגדת לדבריהם.

מאת
בשיעור זה נעסוק במספר מאפיינים של פירוש ה'תוספות יום טוב': פירוש פשוט שלא כהסבר הגמרא, פירוש שלא על דרך הסוד, עיסוק במקרא ובפשוטו, גרסאות וריאליה.

עמודים