מאת
השיעור דן במקרים שבהם יש לברך ברכת 'הגומל' - האם רק במקרים שנזכרו בגמרא או גם במקרים אחרים, ומהי רמת הסכנה הנדרשת כדי לברך.

מאת
בחלקו הראשון של מזמור י"א מביא המשורר בהרחבה את דברי חבריו המייעצים לו לנדוד ממקומו מפני תגרת ידם של הרשעים. בחלקו השני מתפלמס המשורר עם תפיסתם ופורש בפירוט את תפיסתו התיאולוגית המתנגדת לדבריהם.

מאת
נעסוק בשתי הערות-מבוא ללימוד אגודת החורבן.
מאת
נעסוק בהסבר רש"י מדוע חטאת שלא נודעה מכפרת, בדגש על דברי עולא: שלא יהו הכהנים עצבים.
מאת
נעסוק ביסוד דין ביטול ברוב, מן התורה ומדברי חכמים בשיטת ר' יהודה.

מאת
בשיעור זה נראה את שיטת המהרי"ק בנוגע לעשיית מלאכה הנובעת מאונס חיצוני בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה. נראה, כי רבים מן האחרונים אמצו את שיטתו או הגיעו אליה מסברת עצמם. בכל זאת, לפי דברי הראשונים והעקרונות שהלענו בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה נראה כי הדברים אינם פשוטים, וננסה ליישבם.

מאת
נסיים בעיון בשתי שאלות: האם קיימת המשכיות במשנת הרב סולוביצ'יק? ומהי מורשתו לדורות הבאים?

מאת
בשיעור השבוע נעסוק בשאלה למי יש חלק בארץ ישראל, ונבחן כיצד שאלה זו משפיעה על מצוות שונות. נעסוק במעמד גרים, נשים, כהנים ולווים לאור פסקי הרמב"ם בנוגע לווידוי מעשרות והבאת ביכורים. נסקור מספר הסברים לשיטת הרמב"ם ונבחן לאורם את היחס בין נחלת הארץ על ידי גרים, נשים, כהנים ולויים.

עמודים