מאת
האם ניתן לחייב פועל שהזיק גם מצד דיני נזיקין, או שמא אין הוא עשוי להתחייב אלא מצד דיני שומרים בלבד?
מאת
א. כאשר חברי מבקש ממני לשמור על ספרו ואין לו התנגדות שאקרא בו, כיצד אני מוגדר: כשומר חינם, כשומר שכר, כשוכר או כשואל? ב. האם שואל הוא גם שומר? ג. האם יש שעבוד של המשאיל לשואל?
מאת
נחלקו התנאים אם שוכר חייב כשומר שכר או כשומר חינם. מה שורש מחלוקתם? האם היה מקום לומר ששוכר חייב כשואל?

מאת
בשיעור זה הרב עוסק בסוגיית טהרת המדבר שנועדה להתמודד עם עוולות החברה בימי הנבואה.

מאת
בשיעור זה ניתן מבט רחב יותר על שתי הבריתות דרך מספר מפרשים, ובכללם הרמב"ן, האברבנאל, המלבי"ם, והמהר"ל.

מאת
בשיעור זה נסקור את מלכות אסא, במבט על יחסו לפולחן הבמות ובטחונו בה'. תקופה זו תחולק לשניים, תחילה סביב מלחמתו בזרח הכושי ולבסוף על מלחמתו בארם.

מאת
בשיעור זה נראה כי לפי הרמב"ם 'מטרות העל' של דיני נזיקין הן למצוא פתרונות לנזק ולמנוע אותו. לאחר מכן נצביע על הבעייתיות של תעשייה מזהמת לשמור על עקרונות אלו.

מאת
הרב משה ליכטנשטיין מנסה לבחון קווים חיוביים במפגש בין יעקב לעשו, הן מבחינת המוטיבציה למפגש והן מבחינת המפגש עצמו.

עמודים