Behar
מרצה Title תקציר סידרה
Rav Yehuda Shaviv Parashat Behar - (Yirmiyahu 32:6-27) Haftora Shiurim