Pinchas
מרצה Title תקציר סידרה
Rav Yehuda Shaviv Parashat Pinchas (Melakhim I 18:41-19,21) Haftora Shiurim