אבות וקורבנות

  • הרב אביהוד שורץ
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

ברכות דף כו- אבות וקורבנות

שלושת הפרקים הראשונים במסכת ברכות עסקו בהלכות קריאת שמע. בעיון זה אנו פותחים בלימוד הפרק הרביעי, העוסק בהלכות תפילה.

לדעת הרמב"ם (ספר המצוות, מצוה ה'; הלכות תפילה ונשיאת כפיים, פרק א') המצוה להתפלל בכל יום היא מצות עשה מן התורה. הרמב"ן (בהשגותיו על ספר המצוות) חלק על הרמב"ם, ולדעתו תפילה בעת צרה נדרשת מדאורייתא, ואולם התפילה הקבועה בכל יום אינה אלא מדרבנן. הרמב"ם עצמו קובע בפירוש, שאף שעצם החובה להתפלל היא מדאורייתא, הרי שאת סדרי התפילות ומספרן - שלוש תפילות בכל יום - תיקנו חכמים.

הגמרא בדף כו עמוד ב מעלה שאלה עקרונית ביחס ליסוד אותה תקנת חכמים:

"איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר: תפלות כנגד תמידין תקנום".

מה עומד ביסוד המחלוקת? הראי"ה קוק (עין אי"ה כאן, פיסקה א) הסביר, שתפילת האבות מבטאת תפילה אישית ופרטית, ואילו עבודת הקורבנות מבטאת עבודה לאומית הנוגעת לכלל ישראל. לדבריו, שני ההיבטים גם יחד מצויים בתפילה - יש בה רוממות הנפש האישית, וכן תפילה ותקוה לאומית גורפת יותר.

בספר התפילה כמפגש (מאת הרבנים אלי טרגין ומיכאל רובינשטיין; אלון שבות תשע"א) נוסחו הדברים באופן קצת שונה. לדבריהם, התפילה שכנגד קורבנות לא באה לבטא את המימד הלאומי, אלא את המימד הקבוע בתפילה, אשר מחייב כל אחד. תפילת האבות היא תפילה שאותה מחבר כל אדם באופן פרטי, מבלי להיות מחויב לנוסח הקבוע והגורף.

בתלמוד הירושלמי (ברכות, ד' א') צוטטה המחלוקת שבבבלי, אך הוזכרה שם גם דעה שלישית:

"מאיכן למדו שלש תפילות ר' שמואל בר נחמני אמ' כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על הבריות".

דעה זו מוסיפה מימד שלישי לעניינה של התפילה, והוא - החיבור לעולם הטבע. שלוש התפילות שבכל יום עומדות בזיקה ישירה לעולם הטבע המשתנה, והתגובה לכך היא בקשר שבין האדם ובין הקב"ה. הירושלמי אף מוסיף, שיש לומר "יהי רצון" לפני כל אחת מן התפילות, המתייחס בפירוש לאותו שלב ביום ("שהוצאתי מאפילה לאורה" וכו'). בקטע הראשון ב"ביאור הלכה" (בתחילת סימן א') נאמר, שאף שדברי הירושלמי לא הובאו להלכה בשולחן ערוך, ראוי מאוד לומר אותם.

למסקנת הסוגיה, התפילה היא כנגד אבות וקורבנות גם יחד. כלומר, התפילה היא אכן עבודה רוחנית משולבת: היא מקשרת בין הפרט ובין כלל ישראל; בין היוזמה האישית ובין הנוסח המקובע; ובין עולם האדם ועולם הטבע. אכן, תפילה היא אחד המרכיבים המרכזיים ביותר בעולמו של עובד ה', ואמנם ראוי לה שתישא עימה מסרים רוחניים מרובים ומורכבים.

הרב אביהוד שורץ