איסור אכילת נבלה וטרפה לכהנים

  • הרב ברוך וינטרוב
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יוםיומי

מנחות דף מה – איסור אכילת נבלה וטרפה לכהנים

האמוראים בסוגייתנו דנים בשאלה, מה ראה יחזקאל להזכיר את איסורי אכילת נבלה וטרפה לכהנים דווקא, והרי עם ישראל כולו חייב בהם.

רבינא יישב, שיחזקאל הדגיש את האיסור לכהנים דווקא, שכן אצלם יש הוא אמינא להתיר – מאחר והותרה אצלם אכילת מליקה, תותר גם אכילת נבלות וטרפות.

התוספות על אתר (ד"ה הואיל) מעירים, כי אף על פי שמצינו גם כי כהנים לובשים כלאים בעת העבודה, מכל מקום לא מצינו שנזדקק לפסוק מיוחד על מנת לאסור עליהם לבישת כלאים בעת החול. התוספות אינם מסבירים מהו ההבדל שבין איסור נבילה וטריפה, שם אנו נזקקים לפסוק שיאסור את הכהנים מאכילתם, לבין כלאים, שם כאמור, לא מצינו פסוק כזה.

החתם סופר (יו"ד סט) מיישב את הקושיה, ומסביר כי מאחר ולבישת הכלאים נעשית למצות העבודה, ומצוות לא להנות ניתנו, הרי שכלל אין כאן איסור כלאים. זאת כיון, שכלאים לא נאסרו אלא כשיש הנאת לבישה מהם (עיי"ש באורך).

ייתכן כי ניתן להציע חילוק נוסף. בחידושים המיוחסים לרשב"א מובא, כי אף בתורה עצמה, בחומש ויקרא פרק כב, משמע כי איסור אכילת נבילות וטריפות מיוחד לכהנים –

"איש איש מזרע אהרן... נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה."

זאת, בנוסף לאיסור המופנה כלפי עם ישראל כולו, בחומש דברים פרק יד:

"לא תאכלו כל נבלה."

ואיסור טרפה בשמות כב:

"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו."

לאור זאת, ניתן להציע חילוק בין איסור אכילת נבלה וטרפה לבין איסור כלאיים. העובדה כי איסור נבלה וטרפה נשנה באופן מיוחד כלפי הכהנים יכולה היתה להצביע על כך, שאיסורם של הכהנים בנבלה וטרפה שונה מאיסורם שח שאר ישראל בנבלה ובטרפה. איסורם של הכהנים אינו נובע מעצם מעמד הנבלה או הטרפה, אלא מעובדת היות מטמאת, וכפי שכתוב בפסוק בפירוש "לטמאה בה".

אמנם, מאחר ומצינו כי מליקה כשרה בקדשים, והעופות הנמלקים אינם מטמאים בטומאת נבלה, הרי שהיה מקום לומר כי מליקה, אף בחולין, אינה אוסרת את העוף לכהנים, שכן טומאתה פחותה (ויש תנאים שסברו כי אף עופות חולין מלוקים אינם מטמאים בטומאת נבילה).

ניתוח זה של הסוגיה מתבסס על ההנחה, כי רבינא לא הציע להתיר לכהנים את כל הנבלות והטרפות, אלא רק את המלוקות. וכפי שאכן מצינו בדברי רש"י בשבת יג ע"ב (ד"ה דרשן) –

"דמשום דאשתרי מליקה בחטאת העוף גבייהו, הוצרך להזהירם על מליקת חולין שהיא נבילה."

אם כנים דברינו, הרי שיחזקאל בא לחדש כי בכל זאת נאסרה מליקת חולין לכהנים. זאת, או משום שאף היא נחשבת 'לטמאה בה', או כיון שאף הכהנים נאסרו באיסורי נבלה וטרפה של ישראל. אם יש להם איסור מיוחד, אין זה אלא להוסיף להם קדושה, ולא להתיר להם.

הרב ברוך וינטרוב