איפור וליפסטיק בשבת

  • הרב אביעד ברטוב

איפור וליפסטיק בשבת

האם מותר להתאפר בשבת? הדיון ההלכתי בשאלה זו מתחלק לשניים: צביעת השפתיים בליפסטיק ואיפור הפנים.

הסיבה העיקרית שהזכירו האחרונים לאיסור השימוש בליפסטיק היא איסור "צובע". הגמרא בשבת צה ע"א כותבת שאסור בשבת לכחול ולפסוק - כלומר, לצבוע בכחול סביב העיניים או לצבוע באדום את הפנים. הרי"ף השמיט גמרא זו ולא הביא אותה להלכה, ומכאן הסיקו חלק מהראשונים (ספר המאורות והמאירי) שהדבר מותר, כיוון שאין דרך צביעה בכך. להלכה, השולחן ערוך הביא את דברי הגמרא, אך כתב שהאיסור הוא רק מדרבנן.

שאלה מעניינת שעלתה בפוסקים היא האם מותר להוסיף בשבת צבע לשפתיים שנשאר עליהם צבע מיום שישי. בשו"ת רבבות אפרים (או"ח א' סי' רנ"ד) הורה לאסור, למרות ש"אין צביעה אחר צביעה", בגלל איסור "ממרח" במריחת הליפסטיק על השפתיים. לכן, ה"אגרות משה" פסק שכאשר הליפסטיק הוא נוזלי - מותר להשתמש בו על שפתיים שכבר צבועות באותו צבע. בשו"ת בית אבי (ח"ג סי' פ"א) שקל להתיר הוספת צבע לשפתיים אם הצביעה נעשית כלאחר יד, אך למסקנה פסק להחמיר "מחמת קדושת השבת".

ביחס לאיפור, האחרונים חילקו בין סוגי האיפור השונים: מותר לתת פודרה על הפנים בשבת, שכן היא איננה נדבקת היטב בעור ונחשבת לצביעה שאינה מתקיימת, אך אסור לתת איפור הנדבק לעור היטב. אם הפודרה מעורבת במשחה או בקרם - יש בנתינתה בעיה של "ממרח", ולכן אסור להשתמש בה בשבת.

אמנם, כאשר באים לפסוק הלכה בעניינים אלו יש להוסיף שיקול נוסף. הגמרא בשבת צה ע"א אוסרת לקלוע צמות משום איסור בונה, וכך גם פסק ה"בית יוסף" (סי' ש"ג). עם זאת, הוא מביא את דברי הכלבו, שאין למחות בנשים הקולעות את צמותיהן: "דהאידנא נהגו לקלוע שערן ואין מי שימחה בידן, לפי שמוטב שיהו שוגגות וכו', שאי אפשר למנען שלא יתגנו על בעליהן...".

הכלבו מביא שתי סיבות לכך שאין למחות בנשים הקולעות את צמותיהן: ראשית - מוטב שתהיינה שוגגות ולא מזידות; ושנית - א"א למנוע מהן לקלוע צמות, כדי שלא יתגנו על בעליהן. ה"שולחן ערוך" (ב"בדק הבית") חלק על הכלבו וכתב לגעור בנשים אלו, אך ה"משנה ברורה" (ש"ג, פב) פסק כדבריו של הכלבו להלכה.

לכאורה, אותם שיקולים ניתן לשקול גם ביחס לאיסורי הליפסטיק והאיפור. אחרוני דורנו (ה"אגרות משה", ה"ציץ אליעזר", הרב עובדיה יוסף ועוד) אסרו לצבוע את השפתיים בשפתון בשבת, אך כיוון שנושא זה רגיש מאוד - לענ"ד יש לבחון היטב אם לגעור בנשים הנוהגות לעשות זאת בשבת. הרב שלמה לוי אמר לי שאם האישה אינה שואלת מיוזמתה - עדיף שלא להעלות את הנושא, ולא להגיד לה שאסור להתאפר בשבת אם ברור שהיא לא תקשיב לכך.