SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

אלו כלים חייבים בטבילה?

  • הרב אביעד ברטוב

אלו כלים חייבים בטבילה?

לאחר מלחמת מדיין כאשר הגיעו בני ישראל לאסוף את השלל, הם נצטוו: "אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת - כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במי נדה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים". מכאן, שכל כלי שיצא מבעלות נכרי ונכנס לרשות ישראל - חייב בטבילה. התלמוד הירושלמי מסביר שטבילה זו נועדה כדי להכניס את הכלי לקדושת ישראל.

אילו כלים חייבים בטבילה? רק כלים העונים על שני תנאים: הם עשויים ממתכת, והם "כלי סעודה". לכן, מספריים המשמשים לחיתוך עופות ומשטחים שמניחים עליהם סירים חמים - שאינם נחשבים ל"כלי סעודה" - אינם חייבים בטבילה.

חז"ל הרחיבו את דין הטבילה, וחייבו גם כלי זכוכית בטבילה. וטעם נתנו בדבר, שאף הם - כמו כלי מתכת - אם נשברו, ניתן להתיך את השברים וליצור את הכלי מחדש. חלק מהאחרונים העלו ספק לגבי טבילת כלי פלסטיק, שהרי גם אותם ניתן להתיך וליצור מחדש. הרד"צ הופמן, בשו"ת מלמד להועיל, כותב שכלי פלסטיק אינם חייבים טבילה, כיוון שחז"ל הרחיבו את חובת הטבילה רק לכלי זכוכית, ולא לכלי פלסטיק. עוד נחלקו האחרונים לגבי כלי פורצלן, המכוסים בציפוי זכוכית דק. הרבה מהאחרונים פסקו שכלים אלו חייבים טבילה, ואילו בשו"ת שאילת יעב"ץ פסק שהם אינם חייבים, כיוון שאי אפשר לנתצם ולהתיכם מחדש, ולכן הם אינם נכללים בגזרה שגזרו חכמים על כלי זכוכית.