SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

`אשרי יושבי ביתך`

  • הרב אוהד זימרן

"אשרי יושבי ביתך"

"אמר ר' אלעזר אמר ר' אבינא: כל האומר 'תהילה לדוד' [פרק "אשרי יושבי ביתך"] שלוש פעמים בכל יום - מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מאי טעמא? אילימא משום דאתיא ביה אלפא ביתא [משום שיש בו את כל אותיות האל"ף-בי"ת] - לימא 'אשרי תמימי דרך' [פרק קי"ט], דאתיא בתמניא אפי [שיש בו שמונה פסוקים לכל אות]. אלא משום דכתיב ביה 'פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון' - לימא הלל הגדול, דכתיב ביה 'נותן לחם לכל בשר'? אלא משום דאית ביה תרתי [משום שבפרק זה יש את שתי המעלות]".

למסקנת הגמרא, אם כן, כל האומר "אשרי יושבי ביתך" שלוש פעמים ביום - זוכה לחיי עולם הבא, כיוון שיש במזמור זה גם את הפסוק "פותח את ידך", וכן הוא מסודר לפי סדר האל"ף-בי"ת.

מהו הקשר בין סדר האל"ף-בי"ת לבין חיי העולם הבא? את חשיבות הפסוק "פותח את ידך" עוד ניתן להבין: זכות גדולה היא לאדם להשליך את יהבו על הקב"ה, ולבקש ממנו לספק לו את מזונותיו. אך מה עניין האל"ף-בי"ת?

הרב קוק מסביר בעין אי"ה שהאדם יכול לזכות לחיי העולם הבא באמצעות שני דברים: הראשון הוא "שיאיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו", והשני הוא "שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה". שני הגורמים הללו משלימים זה את זה: יכול יהא אדם שאור השכל מנחה אותו ללכת בדרכי הקב"ה, אך טרדות העולם הזה מוציאות אותו מדעתו ומטות אותו מדרך הישר, ועל כן צריך האדם את מידת הביטחון - לבטוח בה' ולא להניח לטרדות העולם הזה לשבות אותו בקסמיהם. מאידך, יש אדם שבוטח בה' ביטחון מלא, אך אינו מנצל את זמנו לעיסוק בתורה ולעבודת ה'. על כן, שתי המידות הללו משלימות זו את זו, ושילוב שתיהן מביא את האדם לשלמות.

משמעות סידור המזמור על פי סדר האל"ף-בי"ת הוא מניית שבחו של הקב"ה בכל אותיות התורה. לכן, מזמור זה משבח את הקב"ה בשבח מלא וכולל. מאידך, משמעות הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" היא מידת הביטחון שאין לה גבול: אין כאן קיום מצוות או עבודת ה', אלא אמונה תמימה בקב"ה שהוא מטיב לכל ורחמיו על כל מעשיו.

מסיבה זו, רק מזמור זה מביא את האדם לחיי העולם הבא. שני המזמורים האחרים שהגמרא מזכירה - "אשרי תמימי דרך" והלל הגדול - עוסקים כל אחד במידה אחרת: זה בעבודת ה', וזה בביטחון. במזמור "אשרי יושבי ביתך" שזורות שתי המידות המשלימות הללו, ולכן הוא מביא את האומרו לחיי העולם הבא. בעולם הזה השלמות אינה אפשרית, ולכן אדם האומר מזמור זה שלוש פעמים ביום - זוכה להגיע לעולם שבו יוכל לקבל את שכרו בשלמות.

ואכן, כך סידרו לנו מתקני התפילות: לומר "אשרי יושבי ביתך" שלוש פעמים ביום, פעמיים בתפילת שחרית ופעם אחת בתפילת מנחה.