בין קידוש החודש למתן תורה

  • הרב אביהוד שורץ
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

ראש השנה דף כה - בין קידוש החודש למתן תורה

בעיון הקודם עסקנו בסמכותה של כנסת ישראל לקדש חודשים. סיימנו את דברינו בכך שקבלת התורה כאיש אחד בלב אחד מסמלת את האחדות של כנסת ישראל, המעניקה לאומה את כוחה וסמכותה. על הזיקה העמוקה שבין קידוש החודש ומתן תורה למדים אנו גם בסוגייתינו בדף כה.

המשנה מספרת על המחלוקת בין רבן גמליאל ובין רבי דוסא ורבי יהושע בעניין מועד קידוש החודש. רבן גמליאל הפעיל את מלוא כובד משקלו ההלכתי, וכפה על ר' יהושע לחלל את יום הכיפורים שחל בחשבונו.

ר' דוסא ור' עקיבא מבקשים לנחם את ר' יהושע, ולעודדו לקיים את גזירת רבן גמליאל. דבריהם מתקשרים לנקודה שבה פתחנו. ר' עקיבא, מצידו, מחדש הלכה בהלכות קידוש החודש, וקובע שאפילו קידוש מוטעה תקף על פי ההלכה. ר' עקיבא מדייק מן המילה "אֹתָם" החוזרת על עצמה בפסוקים שלוש פעמים, אך אפשר שרמז יש בדבריו למילה "אַתֶּם", המעניקה את הכוח והסמכות לכנסת ישראל, וכפי שהסברנו.

ר' דוסא מרחיב את היריעה, ומתייחס לא רק לקידוש החודש, אלא להשתלשלות התורה לדורותיה. לדבריו, סוד קיומה של תורה נעוץ בכך שבכל דור ישנה סמכות מרכזית המקובלת על כלל האומה. הפילוג והמחלוקת, המהווים את ההיפך הגמור ל"כאיש אחד בלב אחד", עלולים להביא לשכחת התורה. רק כאשר האומה מאוחדת ומלוכדת ניתן לקבל את התורה, ולמסור אותה מדור לדור.

הגמרא במסכת מנחות מספרת על ר' עקיבא שדרש בהלכות שאפילו משה רבינו לא הצליח להבין, אך סיים וקבע שכולן "הלכה למשה מסיני". בכל דור התורה מתפרשת בדרך ייחודית ומתאימה לאותה תקופה, ומתוקף סמכותם של חכמי הדור, ואף על פי כן לבסוף כל ההלכות כולן הן הלכה למשה מסיני!

נמצא איפוא, שהחידוש היסודי בקידוש החודש, המעניק את הסמכות לבית הדין כנציג של כלל ישראל, מתקשר באופן ישיר לקבלת התורה.

חג השבועות הוא גם חגו של דוד מלך ישראל. הערב נספור בעזרת ה' מ"ט יום לעומר, שהם מלכות שבמלכות. המלכות, מטבעה, הינה סמכותית וריכוזית. במטרה לשמור על אחדות ישראל, נדרש העם לשים עליו מלך שילך בדרכי ה', וישמש בריח תיכון בחיי החברה ובחיי הרוח. המלך משלב בין התורה האומה, והוא מנהיג את העם מכוח ספר התורה המונח בחיקו תמיד. אין זה מקרה איפוא כי "סיסמת" קידוש החודש בסוגייתינו היא "דוד מלך ישראל חי וקיים". המלכות המאחדת והמלכדת היא היא סוד הקיום המנהיג את ישראל לדורי דורות, עד ליום אשר בו יהיה אור הלבנה כאור החמה בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

הרב אביהוד שורץ