SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

בין שמואל לשופטים

  • הרב עמיחי שהם

בין שמואל לשופטים

מפתיע לגלות מה רב הדמיון בין סיפור הולדת שמואל הנביא לבין סיפור לידתו המופלא של שמשון: שני מנהיגים אלו נולדו לאמהות עקרות - על מנוח נאמר "ואשתו עקרה ולא ילדה" (שופטים י"ג, ב), וכן "ולחנה אין ילדים" (א', ב); בשני המקרים עומד במוקד הסיפור נדר נזירות: על שמשון נאמר "כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן" (שופטים י"ג, ז), ואף על שמואל - "ומורה לא יעלה על ראשו" (א', יא; וכן במשנה האחרונה במסכת נזיר); ולבסוף, כמובן, שני המנהיגים הושיעו את ישראל מיד פלשתים.

אך דווקא מתוך נקודות דמיון אלו נחשף הפער העמוק שבין שתי הדמויות, פער המבטא את המהלך המיוחד של ספר שמואל.

אצל חנה יש תפילה ובקשה, ונזירות שמואל היא יוזמתה של האם העקרה. לעומת זאת, נזירות שמשון נכפתה על אמו בידי מלאך ה'. שמואל הוא פרי יוזמה אנושית הדורשת את ה', ואילו שמשון הוא שחקן המושתל בעולם בידי ה'.

הבדל זה ממשיך ומתבטא גם בפער שבין הישועות: ישועת שמשון נעשית בדרך אגב ואינה משמעותית, ולעומתה ישועת שמואל פותחת מהלך של תשובה ממשית ומתחילה תיקון משמעותי המסוכם בתחילת פרק ז': "וינהו כל בית ישראל אחרי ה'... ויעבדו את ה' לבדו".

ישועת שמשון באה מתוך צרה - תקופת שעבוד ישראל לפלשתים, והיא היוותה 'כיבוי שריפות' בלבד, בלי תועלת לטווח רחוק. סיפור שמואל מתחיל ביוזמה אנושית שלא נועדה לפתור בעיה מדינית מסוימת, ודווקא הוא מצליח לחולל תשובה תמידית.

הבדל זה מבטא את ההבדל המשמעותי שבין ספר שופטים לבין ספר שמואל - מעבר מהמעגל הסגור של חטא-עונש-זעקה-ישועה, למהלך של תיקון אמיתי ויצירת מנהיגות משמעותית שתוביל את ישראל למציאות מתוקנת.

לסיום, נזכיר שתי נקודות נוספות הקושרות את תחילת ספר שמואל לסיום ספר שופטים:

מקום העלילה - משכן שילה תופס מקום חשוב בעלילת פילגש בגבעה, וזוהי זירת ההתרחשות בתחילת ספר שמואל (עד חורבן המשכן בפרק ד').

דמויות המפתח - בשני הסיפורים החותמים את ספר שופטים - פסל מיכה ופילגש בגבעה - פועלים שני לוויים במרכז הסיפור: הלוי שהופך לכהן במקדש מיכה, והאיש הלוי שהשליך את פילגשו לאנשי הבליעל. בשני המקרים, הלוויים נמצאים במוקד הבעיה. לעומתם, מפציעה דמותו המתוקנת של שמואל מבית לוי (דבהי"א ו', יב-כב), שבדומה למיכה הוא הופך לכהן, אך בשונה ממנו מבער את העבודה הזרה מהארץ, מאחד את עם ישראל, ומובילו לתשובה.