ביצה דף ד - הבדלה

  • רבני ותלמידי הישיבה

בסוגייתנו נאמר שרב אסי היה אומר הבדלה בין יום טוב ראשון ליום טוב שני:

 

רב אסי מבדיל מיומא טבא לחבריה

 

על פי פירושו של רש"י, היה רב אסי מברך ובכך מבדיל; השאלה המתבקשת היא כיצד נהג כן, והלא מדובר בספק ברכות. על פי דברי רבי מאיר שיף (המהר"ם שיף) יתכן לומר, שמכיוון שהוא ידע שאין זו ברכה לבטלה, משום שהיה בקיא בקביעות החודש – על אף שחכמים קבעו לנהוג ביום טוב שני אפילו כאשר יודעים בקביעת החודש (ואין חובה להבדיל), מכל מקום במקרה שלו שונה המצב משום שהוא ידע באופן וודאי שאין ברכתו ברכה לבטלה, ובנוסף הוא היה מסופק האם קבעו חכמים חוק קבוע.

על אף דברים אלה, לפי הצד שחכמים קבעו כיום ארוך – אין להבדיל בברכה, ממילא לא מובן מדוע בכלל יש צורך ולהבדיל? אפשר שהסיבה לכך היא משום שהבדלה הינה מצווה מהתורה ולכן, בהתחשב בעובדה שגם לדעת חכמים היום הראשון הוא עיקר היום טוב, יש בכל זאת לברך מפני הספק.

בדברי הרב בצלאל אשכנזי (שיטה מקובצת) מובא הסבר נוסף בהסבר רש"י – רב אסי לא היה חותם 'מבדיל בין קודש לחול', אלא 'בין קודש לקודש' או 'בין קודש חמור לקודש קל'; יחד עם זאת, גם לפי דבריו עדיין יוצא שרב אסי עשה זאת רק בגלל שידע שיום זה הינו חול.