בישול, אכילה והנאה מבשר בחלב

  • הרב אביעד ברטוב

בישול, אכילה והנאה מבשר בחלב

בשלושה מקומות בתורה נזכר איסור בשר בחלב, בלשון "לא תבשל גדי בחלב אמו". פשטי המקראות מורים כי האיסור הוא דווקא על בישול, אולם מדרשות חז"ל אנו יודעים שישנם גם איסורי אכילה והנאה.

האם מותר לאדם לתת צ'יזבורגר לכלבו? באופן עקרוני, איסורי האכילה וההנאה מבשר שנתבשל עם חלב הם נגזרת של איסור הבישול, ולכן איסורים אלו חלים רק על תבשיל שאסור לבשלו מדאורייתא. המרדכי מביא שיטה לפיה כאשר יש איסור בישול מדרבנן, יש גם איסור הנאה מדרבנן; אולם המרדכי עצמו סבור שכשאיסור הבישול הוא מדרבנן - התבשיל מותר בהנאה (וכן פסק השו"ע, סי' צ"א). ייתכן שמחלוקת זו תלויה במחלוקת אחרת: האם איסור ההנאה הוא איסור בפני עצמו, או שמא הוא סרך של איסור האכילה (כדברי הרמב"ם: "אכילה היא מין ממיני הנאה"). אם איסור ההנאה הוא איסור עצמאי - ייתכן שחז"ל אסרו בישול אך לא אסרו הנאה מהתבשיל; אולם אם איסור ההנאה הוא סרך של איסור האכילה - הרי שחז"ל גזרו שלא ליהנות מכל תבשיל שאסור לבשלו ולאוכלו.

להלכה, כאמור, נפסק שכאשר איסור הבישול הוא מדרבנן - מותר ליהנות מהתבשיל (אך אסור לאוכלו). מדוע החמירו חז"ל יותר באיסור האכילה מבאיסור ההנאה? כדי להבין זאת, עלינו להסביר את מהותו של איסור הבשר בחלב. הרמב"ם בספר המצוות (ל"ת קפ"ז) שואל מדוע איסור האכילה מובא בתורה בלשון כה מעורפלת, ומשיב שהתורה לא כתבה במפורש את איסור האכילה כיוון שבשר בחלב אסור אפילו כשאין הנאה מהאכילה. בזאת שונה איסור זה משאר איסורי האכילה: אדם שאוכל אפר של בשר בחלב - עובר על איסור, ואילו אדם שאוכל אפר של ערלה - אינו עובר על איסור מדאורייתא. לענ"ד, ניתן ללמוד מכאן כלל גדול על איסור בשר בחלב: מהותו של האיסור הוא הפרשה, ריחוק והפרדה בין חלב לבשר. חז"ל הרחיבו את האיסור והחילו אותו גם כאשר החיבור בין הבשר לחלב לא נעשה בדרך בישול, אך הם החמירו רק על אכילה, ולא על הנאה, כיוון שיצרו של אדם תוקפו יותר על אכילה, ולכן קיים חשש גדול יותר שיבוא לידי תקלה.

דוגמא ל'בישול' שאסור רק מדרבנן הוא נגיעה של בשר חם בחלב חם. מדאורייתא נגיעה כזו אינה נחשבת בישול, אך מדרבנן היא אסורה. לכן, מותר לקנות צ'יזבורגר חם כדי ליהנות ממנו, אך כמובן שאסור לאוכלו ("בדי השולחן", ביאורים). יש אחרונים שכתבו שטיגון בשר בחלב אסור רק מדרבנן, וה"פרי מגדים" פסק שניתן לסמוך עליהם במקום הפסד מרובה. לכן, אם חל בלבול במטבח וטיגנו נקניקיות רבות בחמאה - ניתן לתת אותן לכלב או לגוי. דוגמא נוספת: אם בישלו בשר בסיר שבושל בו חלב קודם לכן באותו יום - הבשר אסור, כמובן, באכילה, אך "ערוך השולחן" כתב שהאיסור הוא רק מדרבנן. לכן, מותר ליהנות מבשר זה שלא בדרך אכילה.