בישול בחמה ובמיקרוגל

  • הרב אביעד ברטוב

בישול בחמה ובמיקרוגל

בעשרות השנים האחרונות נכנס לשימוש הביתי מכשיר המיקרוגל. מאז שנכנס מכשיר זה, השתנו לחלוטין פני הבישול בבית: שוב אין מבשלים באמצעות כלי הפולט חום, אלא ע"י גלים קטנים החודרים לתוך האוכל וגורמים לו להתבשל (בלי לחמם את התנור או את הכלים). האם גם בישול כזה נכלל באב המלאכה של "מבשל"?

הגמרא בשבת לט ע"א מתירה לבשל בחמה ואוסרת מדרבנן לבשל בתולדות חמה. לכן, מותר להניח ביצה כדי שתתבשל ישירות מהשמש, אך אסור להניח אותה בתוך בגדים או חול שהתחממו מהשמש. דין זה מתבסס על העובדה שמדאורייתא אסור לבשל רק באש ובתולדותיה, אך בישול באמצעים אחרים אינו אסור מהתורה. הסיבה לכך שחז"ל אסרו לבשל בתולדות חמה היא שמא הדבר יביא לידי בלבול: אנשים יראו שאדם מטגן ביצה על מחבת, לא יֵדעו שהמחבת התחממה בשמש, ויחשבו שמותר לבשל על מחבת שהתחממה מאש ממש.

מקביעה זו עולה שבישול בקרני המיקרוגל אינו אסור מדאורייתא (שהרי אין במיקרוגל שום אש), ונראה שהוא גם אינו אסור מדרבנן, כיוון שהמיקרוגל אינו נחשב ל"תולדות חמה". לכן, לכאורה, בישול במיקרוגל אינו אסור משום "מבשל" בשבת.

אכן, אם נעיין בטעם שנותן רש"י להיתר הבישול בחמה נגלה שהדברים אינם פשוטים. רש"י מסביר שההיתר לבשל בחמה נובע מכך שאין זו דרך בישול - דבר שלא ניתן לומר על המיקרוגל, המשמש אותנו ככלי בישול יומיומי. מסיבה זו, ה"אגרות משה" (או"ח ח"ג סי' נ"ב) פסק שבישול במיקרוגל בשבת אסור מדאורייתא משום "מבשל", בדיוק כמו בישול על אש. הגרש"ז אוירבך (מנחת שלמה ח"א סי' י"ב הע' ד) חלק על דברי ה"אגרות משה", והסביר את דבריו באופן אחר: כאשר רש"י כתב ש"אין דרך בישול בכך", כוונתו הייתה שבישול בחמה אינו נחשב בישול כיוון שבמשכן לא בישלו כך, ואיסורי השבת נלמדים ממלאכות המשכן. לדעתו, אם כן, בישול במיקרוגל אינו נחשב לבישול כיוון שבמשכן לא בישלו בצורה כזו.

בדרך כלל, למחלוקת זו אן השלכה מעשית כיוון שהשימוש במיקרוגל בשבת כרוך באיסורי שבת אחרים: לחיצה על הכפתורים, שימוש בחשמל, הדלקת הנורה ע"י פתיחת הדלת ועוד. ובכל זאת, למחלוקת זו יש השלכה לדינו של חולה. בספר שולחן שלמה (ח"ג סי' שכ"ח הע' נב) מובא שהגרש"ז אוירבך פסק שבמקום פיקוח נפש, עדיף לבשל לחולה שיש בו סכנה במיקרוגל, ולא בתנור חשמלי, כיוון שאיסור הבישול בו הוא מדרבנן בלבד. לדעת ה"אגרות משה" לעומת זאת, אין הבדל בין מיקרוגל לבין תנור אחר, ואיסור הבישול בשניהם הוא מדאורייתא.