בישול חלב בדגים

  • הרב אביעד ברטוב

בישול חלב בדגים

הגמרא בחולין קג ע"א קובעת כי "כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים". מכאן ברור שאין איסור לבשל חלב ודגים יחדיו. בניגוד לכך, ה"בית יוסף" פסק להלכה (סי' פ"ז) כי אף שאין איסור בבישול דגים בחלב, אסור לאכול דגים שבושלו בחלב מפני הסכנה. ה"דרכי משה" מביא שהוא לא ראה מעולם שנזהרים בדבר זה.

ה"שולחן ערוך" פוסק להלכה כפשטות הגמרא, שאין איסור לבשל דגים וחלב יחדיו, אך אינו מציין אם מותר או אסור לאכול תבשיל זה. לכן, הלכה למעשה, "כף החיים" והרב עובדיה יוסף פסקו להחמיר, שלא לאכול חלב שנתבשל עם דגים. מאידך, כאמור, אשכנזים מקלים כפסק הרמ"א, ומתירים לאכול תבשיל כזה.

ראוי לציין שהחלוקה בין פוסקי אשכנז לבין פוסקי ספרד אינה מוחלטת. יש מפוסקי אשכנז (ה"פרי מגדים" ו"כנסת הגדולה") שהחמירו בכך, ומאידך - יש מפוסקי ספרד (כמו רבנו בחיי בפירושו לתורה בפרשת משפטים) שכתבו שאין נוהגים להיזהר בכך, והתירו לבשל חמאה בדגים.