ב`מ נז - ריבית בהקדש

  • הרב אביהוד שורץ

בבא מציעא דף נז - ריבית בהקדש / אודי שוורץ

אגב הדיון באונאה בהקדש מובאת (נז ע"ב) ברייתא הקובעת שהקדש מופקע לא רק מדיני אונאה, אלא גם מאיסור ריבית. הגמרא תוהה: כיצד תיתכן ריבית בהקדש? הרי ההלכה היא שאם גזבר ההקדש נתן למישהו ממון של הקדש, יצא הממון הזה לחולין, ואם כן ברור שיש בו איסור ריבית! ובכן, הגמרא מחפשת מצב שממון עודנו הקדש, ובכל זאת ניתן להלוותו.

בתשובתה השנייה הגמרא מגייסת חידוש שחידש שמואל בדיני מעילה: "בונין בחול ואחר כך מקדישין". שמואל מסביר שבעת בניין בית המקדש, יש חשש שהפועלים העייפים ישבו על אבני הבניין; בישיבה כזו יש, לדעתו, משום מעילה - הנאה מאבני הקודש - ולכן הוא מציע שגזברי ההקדש לוקחים את אבני הבניין בהקפה, ומקדישים אותן רק בתום מלאכת הבנייה. הגמרא מבארת את קביעת הברייתא שאין ריבית בהקדש על פי דינו של שמואל: הגזבר קנה אבן בניין אך טרם הקדיש אותה, ואז הִלווה את האבן בריבית.

אלא שתירוץ זה נראה קשה. הלוא שמואל טוען ש"בונין בחול ואחר כך מקדישין", כלומר בזמן הבניין האבנים עודן של חולין - ואם כן, חזרה הקושיה למקומה: מדוע אין בהלוואת אבן שכזו משום איסור ריבית?!

כדי להשיב על השאלה הזאת עלינו לעמוד על הבחנה יסודית בדיני הקדש. במוסד ההקדש יש שני מרכיבים:

מרכיב א: ההקדש הוא ישות ממונית.

מרכיב ב: בממון ההקדש יש קדושה.

על פי רוב, שני המרכיבים כרוכים זה בזה: אם ההקדש קנה ממון - אזי הממון הזה קדוש. ואולם, הראשונים חידשו שלעתים ניתן להבחין בין שני הגורמים. לדוגמה: הרמב"ן כותב בפירושו לתורה (דברים י"ב, ו) שאפשר לתת למקדש 'מתנה' מבלי להחיל בה קדושה, והוא מדגיש כי מתנה כזו קרויה אף היא "תרומה", ואף על פי כן הרי היא "חולין גמורין" ביד הכוהן.

הבחנה זו שייכת גם בענייננו. אבני הבניין שייכות לישות הממונית של ההקדש. ישות זו איננה ישות ממונית קלסית, ולכן דיני ריבית אינם נוהגים בה. עם זאת, האבנים כשלעצמן - אף שהן שייכות להקדש - אינן אבנים קדושות, ובכך נפתרת בעיית המעילה ששמואל חשש מפניה.

ההבחנה הזאת משמעותית גם לתחומים האחרים הנזכרים בסוגייתנו: תשלומי כפל, שבועות ועוד. הגמרא מבארת שהקדש אינו בכלל הדינים הללו מפני שאיננו בגדר "אחיך" או בגדר "רעהו". מסתבר שקביעה זו נוגעת למעמד ההקדש כישות ממונית - שהיא כאמור ישות ממונית מיוחדת, שכמה וכמה מדיני ממונות אינם נוהגים בה - ולא לממד הקדושה שבחפצי ההקדש.