ברכת התורה- אופי ונוסח

  • הרב משה ליכטנשטיין
בית המדרש הוירטואלי

 

עיוני תפילה

ברכת התורה- אופי ונוסח

אופי הברכה

בבואנו לאפיין את ברכת התורה, עומדות לפנינו שתי אפשרויות מרכזיות. מחד, בה"ת יכולה להיכלל כחלק מברכות השחר- המודות לקב"ה על הזכות לשגרה טובה ובריאה-המתחדשת בכל יום-ויום, שכן כשם שאנו מכירים ומודים על הטוב הפיזי המתחדש בטבע מדי יום ביומו, כך עלינו להכיר ולהודות על טובו הרוחני המתחדש. מאידך, ניתן גם להגדיר את ברכת התורה כיחידה עצמאית ונפרדת- הקשורה ללימוד התורה כשלעצמו (בדומה לברכות שאנו נוהגים לברך על לולב, סוכה, שופר, וכד').

הד למחלוקת זו, ניתן למצוא בדברי הראשונים בברכות יא., כאשר ר"ת סובר שבה"ת הינה ברכה יומית על לימוד התורה- המשתבצת במסגרת ברכות השחר, ואילו הרא"ש רואה בבה"ת כברכת מצוות עצמאית.

אמנם, גם לשיטות הרואות בברכה כברכה עצמאית, אין צורך להזדקק למודל של ברכת המצוות, שכן ניתן לבסס את עצמאותה של הברכה גם כקשורה לעצם המפגש עם התורה (ולא כמצוות תלמוד תורה), וזאת בשני ערוצים שונים-

התורה כצורך בסיסי- בבה"ת מברך האדם על הצורך הקיומי והיומיומי שניתן לו מאת הקב"ה, והוא תורתו הקדושה (בדומה לברכות על צרכים בסיסים אחרים, כמו ברכת המזון, אשר יצר, ועוד כיו"ב.).

שלא יקדים חכמתו ליראתו- בה"ת משתלבת במערכת מצות לימוד התורה, ובאה למנוע סכנה גדולה- של תלמיד המקדים חכמתו ליראתו, תלמיד הלומד בלא מורא שמים, ולימודים פגומים אחרים (ועיין למשל בסוגיה בנדרים פא. (ובעוד רבות אחרות), המקשרת בין לימוד פגום ואדם שאיננו מברך על התורה).

נוסח הברכה

נוסחה המקורי של הברכה מופיע בסוגיה דברכות-

מאי מברך א"ר יהודה אמר שמואל אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה ור' יוחנן מסיים בה הכי הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל ורב המנונא אמר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה אמר רב המנונא זו היא מעולה שבברכות הלכך לימרינהו לכולהו (ברכות יא.)

וכפי שניתן לראות, הנוסח שהתקבל לבה"ת מחבר שלש ברכות שהוצעו על ידי האמוראים השונים. רב המנונא, מסביר את החבור הנ"ל על-סמך היותה של הברכה 'המעולה שבברכות', אך עלינו לזכור- שברכות נוספות אינן נאמרות באופן סתמי ופשוט (שהרי זהו ספק חמור של ברכה לבטלה), ולכן נבקש להסביר ולבאר, את מקומה של כל אחת ואחת מן הברכות (יחד-עם-זאת, חשוב גם לציין שלשיטה הסוברת שבה"ת היא מדאורייתא, ניתן יהיה להסתפק בברכת 'אשר בחר בנו' ליציאה יד"ח, ותוספתן של הברכות האחרות- תהיה רק מדרבנן).

הרב משה ליכטנשטיין