בשר חלק

  • הרב אביעד ברטוב

בשר חלק

אחת מהקולות הגדולות שנוהגים האשכנזים בנושאי כשרות היא אכילת בשר שאינו חלק.

אחת מסימני הטרפה בבהמה היא הסירכה, שהיא קרום דק המצפה את ריאות הבהמה. השו"ע (יו"ד סי' ל"ט) פוסק להלכה שיש לבדוק כל בהמה לאחר שחיטתה שאין נקב בסירכה שלה, ואילו הרמ"א מביא שמנהג האשכנזים הוא להקל ולא לבדוק את הסירכה. לאור זאת, בני ספרד מקפידים לאכול רק בשר המסומן כחלק - כלומר, שבדקו את סירכת הבהמה לאחר שחיטתה, ואילו בין בני אשכנז יש הנוהגים להקל בנידון זה.

מה דינו של בן ספרד האוכל אצל מי שאינו מקפיד על בשר חלק? הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע אומר (ח"ה סי' י"ג), דן בבעיה זו, ומסיק שמותר לאדם כזה לאכול גם בשר שאינו חלק. לדעתו, כל האיסור הוא 'ספק ספיקא': ספק אם לבהמה היה נקב בסירכה (שהרי לא בדקו אותה), ואפילו אם היה לה נקב - ספק אם יש לפסוק כאותם פוסקים המקלים בנקב כזה או כאותם פוסקים המחמירים בו. מאחר שכל האיסור הוא 'ספק ספיקא', וכיוון שקיים חשש שבעל הבית ייפגע אם אורחיו לא יטעמו מהבשרים שהוא מגיש להם, יש להקל, שכן גדול כבוד הבריות כדי לדחות ספק-ספיקא של איסור דאורייתא.