SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

דברי אנשי כנסת הגדולה

  • הרב אודי סט

דברי אנשי כנסת הגדולה

המשנה הראשונה במסכת אבות מביאה מימרא בשם אנשי כנסת הגדולה, שהיא אחת המימרות היחידות שיש לנו מתקופתם הארוכה של חכמים אלו: "הם אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה".

הראי"ה קוק בהסברו למסכת אבות (עולת ראי"ה ח"ב עמ' קס) מבין ששלושת הדברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה מכוונים ליסוד אחד חשוב בעבודת ה'. "יש חיסרון בטבע האדם, שמה שהוא חפץ הוא הרבה מאוד, וכשאינו יכול להגיע למבוקש שלו - הוא מניח ידו ואינו חפץ להשתלם כלל. ובאמת, אע"פ שצריך לחפוץ הרבה, מכל מקום כשאין עולה בידו הרבה - צריך להוקיר הרבה מה שיעלה בידו". לאדם ביסודו יש שאיפות גדולות ורצונות עצומים, וכאשר הוא רואה שהוא אינו יכול להשיג את רצונותיו ושאיפותיו - הוא מתייאש, זונח גם את מה שהשיג ומוותר על הכל. הראי"ה קוק מסביר שבכל זאת, האדם צריך להמשיך בשאיפותיו הגדולות, ולא להוריד את רמת השאיפות בגלל חשש שמא לא יצליח למלא אותן.להיפך: כאשר האדם רואה שהוא אינו מצליח להשיג את שאיפותיו - עליו לשמוח על הדברים שכן השיג, ולהודות עליהם לקב"ה. הרצון הגדול והשאיפות העצומות יגרמו לאדם להמשיך להשקיע ולהתאמץ, גם אם לא יצליח למלא אותם.

יסוד זה לימדונו אנשי כנסת הגדולה בשלוש ההלכות:

"הוו מתונים בדין" - יכול הדיין לטעון: לשם מה עלי להתנהג במתינות במהלך פסיקת הדין, הרי בכל מקרה איני יכול לכוון את הדין לפי האמת המוחלטת בלי עזרתו של הקב"ה. אולי בגלל זה אין צורך להתנהג במתינות ובזהירות, שהרי ממילא הדין שאגיע אליו לא יהיה דין אמת לאמיתו. על כך אמרו אנשי כנסת הגדולה: "הוו מתונים בדין" - יש משמעות למאמץ להגיע לאמת ולצדק גם אם האדם לעולם אינו יכול להשיג את האמת המוחלטת.

"והעמידו תלמידים הרבה" - יכולים המלמדים לטעון: הרי בכל אופן לא נוכל ללמד את כולם. אולי עדיף שלא ללמד כלל! על כך אמרו אנשי כנסת הגדולה: "והעמידו תלמידים הרבה". יש משמעות למאמץ.

"ועשו סייג לתורה" - לכאורה, אין טעם לעשות סייגים, שכן כל סייג שנועד לשמור על הקיים זקוק לסייג חדש שישמור עליו. על כך אמרו אנשי כנסת הגדולה: "ועשו סייג לתורה". אין לוותר על האידיאלים בגלל קשיים מעשיים.

סיכומו של דבר, מאנשי כנסת הגדולה למדנו יסוד חשוב בעבודת ה': גם אם נראה לנו ששאיפה מסויימת אינה יכולה להתממש - אין לוותר עליה. יש לשאוף אליה, לחזר אחריה, ולהשיג כמה ממנה שניתן להשיג.