דפי לימוד - מסכת בבא בתרא

  • רבני ותלמידי הישיבה

מראי מקומות למסכת בבא-בתרא


 

מעביר השיעור נושא דף
הרב ליכטנשטיין שליט"א הרחקת נזיקין ביחס להיזק ראיה פתיחה
הרב עמיטל שליט"א מחיצת הכרם שנפרצה ב.
  מחיצת הכרם שנפרצה  
הרב ליכטנשטיין שליט"א הרחקת נזיקין בכלאים ב.
הרב עמיטל שליט"א שותפין לא קפדי אהדדי ב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א קנין דברים ג.
  קנין דברים  
הרב עמיטל שליט"א חצר שאין בה כדי חלוקה ג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א קדושת בית הכנסת ג:
הרב עמיטל שליט"א קם דינא והדר דינא ד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א שבועת הבא ליפרע מנכסי יתומים ה:
הרב ליכטנשטיין שליט"א שבועה בבא ליפרע תוך זמן ה:
הרב עמיטל שליט"א כל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי ו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חיובי אנשי העיר ז:
הרב ליכטנשטיין שליט"א חובת נתינת צדקה; כפייה על צדקה; שינוי בצדקה ח.-ט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א רשאין בני העיר לתקן וכו' ח:
הרב ליכטנשטיין שליט"א כפיה על הצדקה ח:
הרב ליכטנשטיין שליט"א גוד או איגוד יג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א זורה ורוח מסייעתו כו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א נאמנות מחזיק בקרקע ובמטלטלין פתיחה
הרב עמיטל שליט"א ראיות המערער שהשדה היתה שלו כח.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חזקת ג' שנים כח.
הרב עמיטל שליט"א חזקת ג' שנים כח.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חזקה בקרקעות כח.
הרב עמיטל שליט"א מוחזק ותפיסה בקרקעות ושיטות ראשונים בהולכי אושא כח.
הרב עמיטל שליט"א חזקה ג' שנים רצופות כט.
הרב עמיטל שליט"א שיטת הר"ח בעדות שוכרין בענין מיגו והפה שאסר כט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א דיוק בעדות כט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א ספק וחובת בירור חזקת ג' שנים כט:
הרב עמיטל שליט"א טענינן ליורש וללוקח ל.
הרב עמיטל שליט"א הבא משום ירושה אינו צריך טענה ל.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו למפרע ל.
הרב ליכטנשטיין שליט"א טענת ברי על ידי אחר ל.
הרב ליכטנשטיין שליט"א השני נח לי הראשון קשה הימנו ל:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו במקום עדים לא.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חזרה מהודאת בעל דין עם או בלי מיגו לא.
הרב עמיטל שליט"א חזקת ג' שנים לגבי טענת אבהתא מצד המחזיק לא.
הרב ליכטנשטיין שליט"א הכחשת תרי ותרי ביחס לכשרות אדם לעדות לא.
הרב עמיטל שליט"א שני עדים המכחישים זה את זה לא
  שני עדים המכחישים זה את זה  
הרב ליכטנשטיין שליט"א זילותא דבית דינא לא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו בעדים המכחישים זה את זה לא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א קלא לעומת גורמים אחרים לב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א הכרעה בספיקות ממון - סקירה כללית לב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א שבועה בחזקת ג' שנים לב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו לאפטורי משבועה לב:
  מיגו לאפטורי משבועה  
הרב ליכטנשטיין שליט"א תרי ותרי לב:
הרב עמיטל שליט"א מיגו להוציא מחזקת מרא קמא לב:
הרב עמיטל שליט"א מיגו לאכילת פירות לג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א נאמנות טענת לקוח למי שבראשית תפיסתו לא היה נאמן לג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א הבא ליפרע מנכסי יתומים לג.
הרב עמיטל שליט"א חיוב שבועה על ידי עד אחד בשטר  
הרב ליכטנשטיין שליט"א יסודות מתוך שאינו יכול לישבע משלם לד.
הרב עמיטל שליט"א מיגו במחויב שבועה שאינו יכול לישבע לד.
הרב עמיטל שליט"א עד אחד לשבועה לד.
הרב עמיטל שליט"א כל דאלים גבר לד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א כללי הלכות ממון המוטל בספק מציאותי לד:
הרב עמיטל שליט"א ב' שטרות היוצאים ביום אחד לד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מחלוקת סומכוס ורבנן בממון המוטל בספק לה.
  מחלוקת סומכוס ורבנן בממון המוטל בספק  
  מחלוקת סומכוס ורבנן בממון המוטל בספק  
הרב ליכטנשטיין שליט"א נשבע ונוטל במשכון לו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מעשה חזקת שלש שנים לו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו לפטור משבועה לתופס משכון לו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א שבועה לגובה במיגו ובידו משכון לו.
  מיגו ממון לממון לו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חזקה בחלק כחזקה בכל, בחזקת ג' שנים ובקנין חזקה לו:
הרב עמיטל שליט"א אכילת פירות בחזקת ג' שנים ובמעשה קנין במכירה ומתנה לו:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מילתא דאיתאמרא באפי תלתא וכו' לגבי לשון הרע ומחאה לט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מילתא דאיתאמרא באפי תלתא לגבי לשון הרע ורכילות לט.
הרב עמיטל שליט"א דעת המתחייב לט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א דעת קונה בקנינים מא.
הרב ליכטנשטיין שליט"א כוונת ודעת בקניין מא.
הרב עמיטל שליט"א שעבודא דאורייתא  
הרב ליכטנשטיין שליט"א הגדרת נגיעה בעדות מב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א סילוק מג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מעושה מח.
הרב ליכטנשטיין שליט"א נחת רוח עשיתי לבעלי מט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א פרטי קנין חזקה נב:- נד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א הכחשה בבדיקות בממון נו:
הרב עמיטל שליט"א חזקת תשמישין נז.
הרב ליכטנשטיין שליט"א אותיות נקנות במסירה עה:
הרב ליכטנשטיין שליט"א קנין משיכה עה:
הרב ליכטנשטיין שליט"א הגבהה עו:
הרב עמיטל שליט"א מכירת שטרות עו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א קנין אגב בשטרות עז.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מעילה ללא קדושת הפה עט.
הרב עמיטל שליט"א דבר שלא בא לעולם בקדושת הגוף פא.
הרב ליכטנשטיין שליט"א זיקת ארץ ישראל לביכורים פא:
הרב עמיטל שליט"א כל הראוי לבילה אין בילה מעכבתו פא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א עד שיזרע חטה שעורה וחרצן במפולת יד פא:
הרב עמיטל שליט"א ביטול מקח באונאה פד.
הרב ליכטנשטיין שליט"א סימטה בקנינים פד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א דיני ירושה - סקירה כללית קח.-קטו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א משפחת אב ומשפחת אם קט:
הרב עמיטל שליט"א מעמד קרובים כשיש יורש מוקדם  
הרב ליכטנשטיין שליט"א ארץ ישראל מוחזקת היא קטז:
הרב ליכטנשטיין שליט"א עניינים שונים: שבח; שטר העומד לגבות כגבוי דמי; מלוה כמוחזק ללא קשר עם 'כל העומד' קכג:-קכד:
הרב עמיטל שליט"א ירושת יבם קכד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א ראוי ומוחזק ביחס לממונות שונים שלא נידונים בסוגיין קכד
הרב ליכטנשטיין שליט"א איני נותן ואיני נוטל קכד
הרב ליכטנשטיין שליט"א מתנה על מנת שכתוב בתורה בירושה קכו:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מוריש כמנחיל קכו:
הרב עמיטל שליט"א ירושה ודין בכור ופשוט בעבד עברי קכז:
הרב ליכטנשטיין שליט"א תחילתו בכשרות וסופו בכשרות בעדות קכח.
הרב עמיטל שליט"א דין יכיר לענין שנות בינו ולענין עונשים קכח:
הרב ליכטנשטיין שליט"א תוך כדי דיבור קכט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א פסיקה קל:
הרב ליכטנשטיין שליט"א העברת נחלה לאחרים קלג:
הרב ליכטנשטיין שליט"א פלגינן דיבורא קלד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א חלוקת נחלה באומר זה אחי קלה.
הרב ליכטנשטיין שליט"א סקירת ירושה וצוואות הלכה למעשה בזמננו