דפי לימוד - מסכת כתובות

  • רבני ותלמידי הישיבה

מראי מקומות למסכת כתובות


 

מעביר השיעור נושא דף
הרב ליכטנשטיין שליט"א טענת בתולים ב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א תקנת זמן נישואין ב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א הגיע זמן ולא נישאו ב.
הרב עמיטל שליט"א חלה לאחר שהגיע הזמן ב.
הרב עמיטל שליט"א חופת נדה ב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א אונס בגיטין ב:
 

אונס בגיטין

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה ג.
הרב עמיטל שליט"א אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה ג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א יהרג ותהרג ואל יעבור בגלוי עריות ג:
הרב ליכטנשטיין שליט"א איסור אשת איש שנבעלה לעכו"ם לבעלה ולבועלה ג:
הרב עמיטל שליט"א אונס ופקוח נפש ג:
הרב ליכטנשטיין שליט"א חתן אבל ד.
הרב ליכטנשטיין שליט"א איסורי נישואין לאבל ד.
הרב ליכטנשטיין שליט"א יחוד ופרישה באבל ובנדה ד.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חופה שאינה ראויה לביאה ד.
הרב עמיטל שליט"א כלה בלי ברכה ז:
הרב ליכטנשטיין שליט"א טענת פתח פתוח לאסור ט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א כיצד אשה נאסרת לבעלה ט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א החלת איסור אשה לבעלה ט.
הרב עמיטל שליט"א ספק ספיקא ט.
הרב עמיטל שליט"א ספק ספיקא להוציא ממון ט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א הן הן עידי ייחוד הן הן עדי ביאה ט.
הרב עמיטל שליט"א כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל ט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א עניינים שונים ט.-ט:
 

עניינים שונים

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א נאמנות הבעל להפסידה כתובתה ט:
 

נאמנות הבעל להפסידה כתובתה

 
הרב עמיטל שליט"א חזקה אאט' באב ומפסידה, ובגדרי חזקת ממון בטענת ברי ט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א נאמנות טענת פ"פ להפסיד כתובתה מעבר למנה מאתים י.
הרב ליכטנשטיין שליט"א כתובה מדאורייתא או מדרבנן י.
 

כתובה מדאורייתא או מדרבנן

 
 

כתובה מדאורייתא או מדרבנן

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין יא.
 

גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א יש כח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה יא.
 

יש כח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה

 
הרב עמיטל שליט"א כתובת בעולה ומקח טעות יא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מחלוקת ר"ג ור"י יב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א ברי ושמא יב:
הרב עמיטל שליט"א איני יודע אם פרעתיך יב:
 

איני יודע אם פרעתיך

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א מוחזק ומוציא בכלל, ולגבי כתובה בפרט יב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו להוציא יב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מיגו ביחס למחלוקת ר"ג ור"י יב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א ראוה מדברת..."; בעיקר, ההשואה לשתי משניות הקודמות יג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חזקה מגוף לגוף יג:
הרב ליכטנשטיין שליט"א זרעו מיוחס אחריו לכהונה יג:
הרב עמיטל שליט"א נאמנות האב לפסול בנו מדין יכיר יג:
הרב ליכטנשטיין שליט"א עיסה יד.
הרב ליכטנשטיין שליט"א פסול כהונה לנבעלה באונס יד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א קבוע טו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א רוב וקבוע לגבי פקוח נפש טו.
הרב עמיטל שליט"א ספק ממזר ורוב פסולין יד:
הרב עמיטל שליט"א רוב בנפשות טו.
הרב עמיטל שליט"א ספק אבידה ספק צדקה טו:
הרב ליכטנשטיין שליט"א שבועה על כפירת שעבוד קרקעות טו:
הרב ליכטנשטיין שליט"א כותבים שובר טז:
הרב עמיטל שליט"א מדבר שקר תרחק טז:
 

מדבר שקר תרחק

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א עניינים שונים טז.-יז.
הרב ליכטנשטיין שליט"א פטור מודה במקצת במגו דכופר הכל יח.
הרב עמיטל שליט"א הודאה קודמת לתביעה יח.
הרב ליכטנשטיין שליט"א כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד יח:
הרב עמיטל שליט"א חוזר ומגיד בעדות בשטר יח:
הרב ליכטנשטיין שליט"א פלגינן דיבורא יח:
 

פלגינן דיבורא

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א עניינים שונים יח:, כ.
הרב ליכטנשטיין שליט"א עניינים שונים יח:-יט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מחילת חוב בשעבודא דר' נתן יט.
 

מחילת חוב בשעבודא דר' נתן

 
הרב עמיטל שליט"א הודאת בעל דין במקום שחב לאחרים יט.
הרב עמיטל שליט"א קבלת עדות והזמה שלא בפני בעל דין יט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א אמנה, מודעא, ותנאי היו דברינו יט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א שטרות: מפיהם ולא מפי כתבם כ.
 

שטרות: מפיהם ולא מפי כתבם

 
הרב ליכטנשטיין שליט"א עד אחד בשטר כ.
הרב ליכטנשטיין שליט"א כתב ידו כ.
הרב עמיטל שליט"א דעת המתחייב כ.
הרב ליכטנשטיין שליט"א קיום שטרות: אכתב ידם או אמנה שבשטר כ:
הרב עמיטל שליט"א קיום שטרות שלא בפני בעל דין כ:
הרב ליכטנשטיין שליט"א מחזי כשיקרא כא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א ג' שישבו לקיים את השטר וקרא ערער על אחד מהן כא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א תרי ותרי לפסול עדות כא:
הרב ליכטנשטיין שליט"א הפה שאסר ואמתלא כב.
 

הפה שאסר ואמתלא

 
הרב עמיטל שליט"א אשם תלוי כב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א חשש לעדים מחמת קול כג.
הרב עמיטל שליט"א חזקה דאיתרע כג.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חשש שקר בעדים כד.
הרב עמיטל שליט"א נבעלה באונס אי קרינא ביה זונה ?
הרב ליכטנשטיין שליט"א גדול המעיד על שראה בקטנותו כח.
הרב עמיטל שליט"א לאלו נערות כט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א הכותים וגירותם כט.
הרב עמיטל שליט"א קנס לפני העמדה בדין כט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א חיוב מי שתחב לו חבירו לתוך פיו ל:
הרב ליכטנשטיין שליט"א חיוב לצאת ידי שמים בקים ליה בדרבה מיניה ?
הרב ליכטנשטיין שליט"א ריבוי חיובים משם אחד ל:
הרב עמיטל שליט"א מלקות בעדים זוממים לב.
הרב ליכטנשטיין שליט"א שחיטה שאינה ראויה לעניין ארבעה וחמשה לג:
הרב עמיטל שליט"א חייבי מיתות שוגגין וקנאים פוגעים בו לד:
הרב ליכטנשטיין שליט"א חיוב על ביאה ללא קידושין בחייבי לאווין לה:
הרב עמיטל שליט"א קים ליה בדרבה מיניה במתחייב בנפשו שלא מחמת עוון שיש בו מיתת בית דין לו:
הרב ליכטנשטיין שליט"א איתרע שטרא ודין מאומד לו:
הרב עמיטל שליט"א גר קטן ?
הרב עמיטל שליט"א שומר פתאים ה' לט.
הרב ליכטנשטיין שליט"א כתובה דאורייתא או דרבנן לט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א כלאיים בציצית מ.
הרב ליכטנשטיין שליט"א מחילת מפותה מ.
הרב ליכטנשטיין שליט"א תפיסה, בעיקר כקנס מא:
הרב עמיטל שליט"א פיתוי קטנה אונס הוא מב.
הרב עמיטל שליט"א שעבוד נכסים בכתובה מג: