האבחנה בין פירות לירקות לעניין שביעית

  • הרב ירון בן צבי

</p> <p>בית המדרש הוירטואלי</p> <p>


 


דף יומיומי

ראש השנה דף יד – האבחנה בין פירות לירקות לעניין שביעית

בסוגייתנו מבררת הגמרא את ההבדל בין שיטתו של רבי יוסי הגלילי לשיטתו של רבי עקיבא בנוגע לכך שהולכים בפירות האילן לפי חנטה ובירקות לפי לקיטה:

אמר רבי אבהו: בצלים הסריסין ופול המצרי איכא בינייהו, דתנן: בצלים הסריסין ופול המצרי שמנע מהן מים לשושים יום לפני ראש השנה מתעשרין לשעבר ומתרין בשביעית ואם לאו אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה.

לפי רש"י, המשנה היא לפי שיטתו של רבי יוסי הגלילי – וסברתו היא שמשום שמנע מהם מים, הם גדלים על מים מהשנה החולפת, אבל לשיטת רבי עקיבא ירקות אלו מתעשרים לשנה הבאה שהרי הם גדלים על כל מים; יתר על כן, חשוב לציין שלמעשה עצם הגדרתם כ'גדלים על כל מים' אינה תלויה בשאלה כיצד נהגו להשקותם בפועל, אלא מדובר בהגדרת המין של הצמח, כזה שדרכו להיות גדל על כל מים – בין אם הוא הושקה ובין אם לא.

לפי פירוש בעלי התוספות, משנה זו היא כשיטתו של רבי עקיבא שמשום שמנע מהם מים שלושים יום, יצאו הצמחים מתורת ירקות (שגדלים על כל מים) ונכנסו בתורת שדה הבעל, אבל לרבי יוסי הגלילי הם עדיין לא יצאו מתורת ירקות. נראה שכוונת דבריו ש'יצאו ירקות שגדלין על מי שנה הבאה' היא לירקות שיש להם אפשרות לגדול ממים אלה, ואין זה תלוי אם מנע מהם המים; זאת בשונה מאילנות.

הרב ירון בן צבי