SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

האחדות

  • הרב איתיאל גולד

האחדות

בביקורתו על הקראים, המפרשים את התורה כפי דעתם ולא ע"פ קבלת המסורת, מעלה ריה"ל טיעון מעניין: "ובאמת, התורה ציוותה שתהיה 'תורה אחת ומשפט אחד' (במדבר ט"ו, טז) לכולנו. ואילו לפי סברות הקראים, תרבינה התורות ותהיינה לאיש ואיש כסברתו" (ג', לט).

התורה מצווה כי עם ישראל כולו יתנהג בצורה אחידה ויימנע מפיצול בקיומה. דרכם של הקראים, הדוגלת בקיום מצוות מכוח סברתם האישית, תוביל לפיצולים רבים בקיום המצוות, שכן לכל אדם סברא משלו. בהמשך, מדגיש ריה"ל עוד יותר את חשיבות האחידות בקיום התורה ומכנה את הפיצול של הקראים 'מינות' - "ובאים לידי מינות, זאת אומרת, יתפלגו לכתות אשר לכל אחת מהן שיטה משלה, והתפלגות כזאת היא מקור לביטול אחדות האומה ויסוד ליציאה מכלל 'תורה אחת ומשפט אחד'. כי כל הקולות אשר אנו מקלים... ותהיינה כאשר תהיינה רעות בעיני הקראים, אינן כי אם דבר קטן לעומת המינות שהם מגיעים אליה בחילוקי הדעות הגוברים אצלם" (ג', מט).

במילים אחרות, אפילו אם נכונה ה'האשמה' של הקראים כי אנו מקלים במצוות מסוימות שלא כדין, עדיף להיות אשמים בכך מאשר בפיצול עם ישראל לכתות בקיום התורה. מכאן, שהאחדות בעם ישראל נחשבת בעיני ריה"ל לאחד מיסודות התורה, עד כדי כך שהיא גוברת על דיוק במצוות ומי שכופר בה ככופר בתורה.

הנחרצות בה ריה"ל דורש אחדות בקיום המצוות ושלילת ההליכה אחר הסברה האישית של האדם, מזכירות את דבריו של החבר בויכוח אחר בספר - בויכוח כנגד הפילוסופים. כבר בראשית הספר, מציג ריה"ל את עליונותה של היהדות על הפילוסופיה בדיוק בהקשר הזה: "מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההגיון... דת הנובעת אמנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. ואם תשאל עליה את הפילוסופים, לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת" (א', יג).

כיוון שהפילוסופיה נובעת מן ההיגיון האנושי, תמיד יפלו בה ספקות ומחלוקות, שכן סברות האדם תמיד יהיו שונות מאחד לשני. לעומת זאת, היהדות מבוססת על ההתגלות שמקנה ודאות ומונעת ספקות.

ניתן לראות כי הוודאות בעבודת ה' היא ערך עליון אצל ריה"ל - הן מבחינה אמונית, כפי שבא לידי ביטוי בויכוח עם הפילוסופים המנסים להגיע בשכלם אל הא-ל, והן מבחינת קיום המצוות, כפי שבא לידי ביטוי בויכוח כנגד הקראים, המנסים להבין בשכלם את התורה. רק אמונה וקיום מצוות מוחלטים וודאיים יכולים להקנות דרך חיים רוחנית ואמיתית. המחלוקות והפיצולים מהווים פגם בעבודה הדתית, שאמורה להקנות עוצמה רוחנית ומוחלטות.