האם הקונה כלי מחילוני חייב לטבול אותו?

  • הרב אביעד ברטוב

האם הקונה כלי מחילוני חייב לטבול אותו?

בעיני רבים נתפס הרב אברהם יצחק הכהן קוק כגדול הרבנים שקרא להטות שכם למפעל הציוני ולפעול בשותפות עם הציבור החילוני. ה'חופשיים', כלשונו, הם חמורו של משיח, והרצל הוא משיח בן יוסף. למרות כל זאת, מעניין לעמוד על הפער שבין יחסו המחשבתי של הראי"ה לציבור החילוני לבין הכרעותיו ההלכתיות בשאלות ספציפיות.

באחת מתשובותיו דן הרב קוק בשאלה האם כליו של יהודי שאינו שומר תורה ומצוות חייבים בטבילה לאחר שהם נכנסים לרשותו של שומר תורה ומצוות (שו"ת דעת כהן סי' רכ"ז). מסקנת הראי"ה היא שכלים אלו חייבים בטבילה, שהרי הירושלמי מסביר שטעם טבילת הכלים הוא הוספת קדושה עִם מעבר הכלי מגוי ליהודי, ומסתבר שכאשר כלי נכנס מרשות חילוני לרשות יהודי שומר תורה ומצוות - הוא מוסיף לעצמו קדושה נוספת.

למעשה, דעת רבים מהאחרונים היא שכלי שנרכש מחילוני פטור מטבילה. כך כותב ה"חתם סופר" (שו"ע יו"ד סי' ק"כ), וכן פסקו להלכה הרב משה פיינשטיין והרב עובדיה יוסף. לדבריהם, יהודי שאינו שומר מצוות אינו הופך לגוי, והא ראיה - מומר המבקש לחזור בתשובה אינו חייב מעיקר הדין בטבילת גרות. ואם האדם עצמו אינו חייב לטבול כאשר הוא מתחיל לקיים מצוות, מסתבר שאף כליו אינם חייבים בטבילה כאשר הם יוצאים מרשותו ונכנסים לרשותו של שומר תורה ומצוות.