SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

ההתבודדות והתפילה בציבור

  • הרב איתיאל גולד

ההתבודדות והתפילה בציבור

רבים מאמינים, כי אחת הדרכים הטובות ביותר להגיע להתעלות רוחנית היא ההתבודדות. לדעתם, האדם המתבודד יכול להתפנות מטרדות החיים ולהפנות את מחשבותיו ורגשותיו לעניינים רוחניים ונעלים יותר. ההתבודדות משחררת את האדם מכבלי החברה והתרבות, ומאפשרת התקשרות אמיתית בין האדם לקב"ה.

דרך זו מתממשת בדתות אחרות בדמותו של הנזיר, המתבודד מחברת אנשים וכך חי את חייו ללא התעסקות בעניינים חומריים.

על אף ההיגיון שבדרכים הללו להתקרב אל האלוקים, גישתה של היהדות הפוכה לחלוטין: לא רק שהנזיר אינו מצווה להתבודד, אלא שעיקר העבודה הרוחנית - התפילה - צריכה להיעשות בציבור, ולא בבדידות. לכן, מצוַת התפילה בציבור העלתה את תמיהתו של מלך הכוזרים: "האין טוב לו לאדם כי יתבודד תפילתו למען תהיה נפשו זכה יותר ומחשבתו פנויה יותר?" (ג', יח)

ריה"ל קושר את נושא התפילה בציבור לשאלת הצורך הכללי של האדם לחיות בחברה. צורך זה מוסבר באופן די פשוט כבר ע"י הפילוסופים, וריה"ל מסכים כאן לשיטתם ואף מצטט את דבריהם: "כי היחיד בקרב הציבור הוא כאבר יחיד בכללות הגוף. שכן אילו היתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צורך בהקזתו, היה הגוף כלה והזרוע כלה עמו" (ג', יט). היחיד הוא חלק בלתי נפרד מהחברה, ואם החברה תפגע - גם הוא יפגע, ולכן כל יחיד חייב לעזור לחברה כולה. אם הוא ינסה להסתדר בעצמו ולא להשתלב בחברה, כוחו יהיה חלש מאוד. לעומת זאת, אם החברה כולה תתאחד יחד ותפעל במשותף, היא תוכל להגיע להישגים גבוהים לאין ערוך.

עקרונות אלו מובנים, אך מה הקשר ביניהם לבין התפילה בציבור? לכאורה, התפילה היא פעילות רוחנית ונפשית בה היחיד שופך את שיחו לפני אלוקיו, ומה יכולה פעילות ציבורית להוסיף לכך?

לדעת ריה"ל, בדיוק כמו שחברה יכולה לפעול טוב יותר מן היחיד ברובד המעשי, כך גם ברובד הרוחני. רק במקרים נדירים, תפילת יחיד תהיה תפילה מושלמת ללא כל פגם. לעומת זאת, כשמתפללים בציבור - התפילות הפגומות של היחידים משתזרות יחדיו ומשלימות אחת את השנייה, כך שבסופו של דבר יוצאת תפילה שלמה ומזוככת - "ולכן נקבע אצלנו כי יתפלל היחיד תפילה בצבור... למען ישלם על ידי אחדים מציבור זה מה שהחסר על ידי האחרים... וכך תצא מבין כולם תפילה שלמה בכוונה זכה" (שם).

אנו, החיים בחברה אינדיבידואליסטית, הדוגלת בכך שכל אדם לעצמו, יכולים להבין כי פעילות משותפת של אנשים יכולה לעזור, אך רק ברובד הטכני והמעשי. אך ריה"ל מאמין בחיבור עמוק הקיים בין בני האדם, עד כדי כך שאפשר ליצור תפילה משותפת ולא רק עבודה פיזית ביחד.