החזרה

  • הרב אביעד ברטוב

החזרה

סיר מרק הונח על האש מערב שבת, והורד ממנה בשבת עצמה כדי לחלק את המרק לסועדים. האם מותר להחזיר את הסיר עם המרק שנותר אל האש? עוד קודם שנדון בשאלה לפרטיה, נעיר כי היא מתפצלת לשתי בעיות שונות: הראשונה קשורה להלכות החזרה, והשנייה - להלכות בישול. אם המרק שבסיר התקרר לחלוטין - חימומו מחדש ייחשב לבישול, ולכן ברור שאסור להחזיר את הסיר אל האש. אנו נדון כאן רק בבעיה הראשונה: כאשר אין איסור בישול (כגון שהמרק לא התקרר לגמרי, או שבסיר יש מאכל מוצק מבושל) - האם מותר להחזיר את הסיר אל האש?

חז"ל גזרו שלא להחזיר אל האש בשבת תבשילים שהוסרו ממנה. הראשונים נחלקו בטעמו של איסור זה: הרשב"א (מ ע"ב) כתב שהאיסור הוא משום 'מחזי כמבשל' (ההחזרה נראית כבישול), ואילו התוס' (לח ע"ב) הבינו שהאיסור נובע מחשש שמא האדם יחתה בגחלים (כדי שהמאכל יתבשל טוב יותר). עם כל זאת, חז"ל התירו להחזיר את הסיר אל האש אם מתקיימים שלושה תנאים: ראשית - האש גרופה וקטומה, ואי-אפשר להגדיל או להקטין אותה; שנית - לא הניחו את הסיר על גבי הקרקע (כיוון שהנחה על קרקע נחשבת להפסקת הבישול); ושלישית - האדם התכוון מראש להחזיר את הסיר אל האש.

פלטה חשמלית נחשבת לאש גרופה וקטומה, כי אי-אפשר לשנות את חומה, ולכן התנאי הראשון להחזרה מתקיים במקרה של החזרה על-גבי פלטה. לכן, אם האדם התכוון להחזיר את הסיר אל הפלטה ולא הניחו בשום מקום אלא החזיקו בידו - מותר לו להחזיר את הסיר אל הפלטה החשמלית (כשאין בכך איסור בישול).

נחלקו פוסקי זמנינו בדינו של סיר שהוסר מהפלטה והונח על-גבי השיש: האם השיש נחשב לקרקע, ואסור להחזיר סיר כזה אל הפלטה, או שמא מותר להחזירו כיוון שהוא לא הונח על הקרקע ממש? לפעמים אנו מניחים סירים על השיש לאחר גמר בישולם, אך לעיתים אנו משתמשים בשיש גם כמקום הנחה זמני, באמצע הבישול. האם הנחה על השיש נחשבת, אפוא, לסיום הבישול? הגרש"ז אוירבך (שש"כ ח"ג א', הע' עא) פסק שמותר להחזיר סיר אל הפלטה גם אם הניחו אותו על השיש, שכן יש להקל בהלכות בישול על פלטה, כיוון שחלק גדול מהפוסקים (ביניהם האגרות-משה והרב עובדיה יוסף) סבורים שמותר אפילו להניח לכתחילה מאכלים מבושלים על הפלטה בשבת, כאשר הם לא היו מונחים על הפלטה לפני כן.