הכניסה לארץ

  • הרב עמיחי שהם

הכניסה לארץ

סוף סוף שבו המרגלים למחנה ישראל, וניתן להתחיל להיכנס לארץ. הכתוב מתאר כיצד נכנסו הכוהנים לנהר הירדן השוצף, והמים מייד נכרתו - נפסקה זרימתם החזקה, וכל העם עבר בחרבה, גברים, נשים, טף וזקנים. לאחר מעבר העם בירדן המיובש, נטלו נציגי השבטים שתים-עשרה אבנים והקימו בגלגל אנדרטה גדולה, כזיכרון לנס הגדול של חציית הירדן ו"למען דעת כל עמי הארץ את יד ה' כי חזקה".

לשם מה היה צורך בנס מיוחד כדי לחצות את הירדן? מדוע לא יכלו ישראל לחצות את הירדן באמצעים טכניים פשוטים, כשם שעשו זאת כל שאר האנשים שעברו מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה? נראה שלנס זה היו שלוש מטרות מרכזיות: חיזוק כוחו של יהושע, חיזוק אמונת העם בה' - מעין 'סדרת חינוך' לדור השני ליוצאי מצרים, והמסת לב עמי הארץ.

1. חיזוק כוחו של יהושע. יהושע, שנכנס לנעליו הגדולות של משה, היה צריך לבסס את מעמדו בעיני העם לפני שינהיג אותם במלחמות כיבוש הארץ. ואכן, כך מסביר הקב"ה עצמו לפני חציית הירדן: "היום הזה אחל אגדלך בעיני כל ישראל, כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך"; וכך לאחר חצייתו: "ביום ההוא גידל ה' את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו".

2. חיזוק אמונת העם בקב"ה. הקבלות רבות קיימות בין הכניסה לארץ לבין יציאת מצרים: התאריך (י' בניסן - תאריך לקיחת השה בפסח מצרים ותאריך קריעת הירדן), ברית המילה (לאחר הכניסה לארץ), קרבן הפסח, והברכות והקללות בהר עיבל (במקביל למעמד הר סיני). התכנון המקורי, כידוע, היה להכניס את דור יוצאי מצרים לארץ, אך בעקבות חטא המרגלים נדחתה הכניסה, ורק בני הדור השני נכנסו לארץ. מעתה, יש להכשיר את בני הדור השני לקראת משימת הכיבוש והנחלה, ב'סדרת חינוך' הדומה לזו שעבר דור יוצאי מצרים. רעיון זה רמוז בחזרה מרובה על הביטוי "למען דעת" על הטיותיו השונות - ביטוי זהה לביטוי המופיע בתיאור יציאת מצרים ("למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ", "למען ידעון דורותיכם").

3. המסת לב עמי הארץ. בשירת הים נאמר "אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יאחזמו רעד", וכך גם סיפרה רחב למרגלים: "כי שמענו אשר הוביש ה' את מי ים סוף... ונשמע וימס לבבנו". לקראת העימות עם יושבי הארץ, יש צורך להפחידם שנית, מעין 'וידוא המסה' של לב יושבי הארץ. ואכן, הדבר הצליח, כמתואר בראשית פרק ה': "ויהי כשמוע כל מלכי האמורי... את אשר הוביש ה' את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל".

עתה, לאחר שחוזק מעמדו של יהושע, עם ישראל עבר את 'סדרת החינוך' ועמי הארץ מבוהלים ומפוחדים - ניתן להתחיל במסע הכיבוש וההנחלה.