SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

המעגל החוזר בספר שופטים

  • הרב נריה קליין
בית המדרש הוירטואלי

 

עיונים בספר שופטים

המעגל החוזר בספר שופטים

חלקו השני של פרק ב (פס' יא-כג; ויש להוסיף גם את ג, א-ו) עוסק במה שנהוג לכנות "המעגל החוזר של ספר שופטים". העניין, כביכול, מוכר וידוע, ומורכב ממספר שלבים החוזרים על עצמם בכל פעם מחדש:

1. בני ישראל עושים הרע בעיני ה'.

2. ה' מעניש אותם ומוכרם ביד אויבים.

3. בני ישראל חוזרים בתשובה.

4. ה' שולח להם שופט שמושיע אותם.

5. הארץ שוקטת.

כך קורה בכל סיפורי השופטים, לכאורה. רק לכאורה, משום שבדיקה מעמיקה לאורך הספר מגלה לנו שהתמונה לא כל כך פשוטה.

בני ישראל עושים הרע בעיני ה' בתחילת סיפורי עתניאל, אהוד, דבורה, גדעון, אבימלך, יפתח ושמשון; אך לא בסיפורי 'השופטים הקטנים': תולע, יאיר, אבצן, אילון ועבדון. בסיפורים 'קטנים' אלה, למעשה, אין שום שלב שמופיע (זולת, אולי, הקמת השופט – אלא שאין לו ממי להושיע...).

שלב 3, 'חזרה בתשובה', הוא אחיזת עיניים: בשלב זה, על פי הפסוקים, בני ישראל אמנם זועקים לה'; אך בשום מקום לא נאמר שהזעקה מלווה בחזרה בתשובה. לדוגמה, לאחר זעקת ישראל לה' על אודות מדין, ה' שולח נביא להוכיחם על מעשיהם, וגם אחרי שקם גדעון להושיע – אנשי עפרה (כמשל לישראל כולו) עדיין עובדים את הבעלים. בימי יפתח בני ישראל זועקים לה' ואומרים "חטאנו לך, וכי עזבנו את א-להינו ונעבד את הבעלים"; לאחר שה' עונה בשלילה לבקשתם שיושיעם, בני ישראל חוזרים על בקשתם, והפעם מוסיפים חזרה בתשובה: "ויסירו את אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את ה'...". זו דוגמה מאלפת, המלמדת שכשישראל זעקו לה' בפעם הראשונה – הם לא הסירו את הע"ז! מלבד אבחנה זאת, יש לציין שבסיפור שמשון אפילו הזעקה לה' לא מופיעה.

גם השלב הרביעי, שבו ה' שולח שופט, לא תמיד מופיע. על עתניאל ואהוד נאמר במפורש שה' הקים אותם להושיע; לברק ולגדעון שולח ה' שליחים להקימם; אך לפני סיפור יפתח, ה' מסרב להושיע את ישראל, ולמעשה זקני גלעד הם שמקימים את יפתח למושיע (על כך בהרחבה, אם ייטיב ה' לנו, בהגיענו לסיפור יפתח).

השלב החמישי – "ותשקוט הארץ" – מופיע רק בסיומם של סיפורי השופטים הראשונים: עתניאל, אהוד, דבורה וגדעון. לאחר מכן נוסחה זו לא מופיעה.

למעשה, גיוון זה בהופעת שלבי 'המעגל החוזר' לא אמור להפתיע אותנו. כל סיפור שונה מרעהו, וההבדלים נוגעים גם לשאלה האם ישראל חזרו בתשובה, האם ה' ראה לנכון להושיעם, ועוד. על כך נלמד בעיוננו בכל סיפור וסיפור בהמשך הספר. אך כעת אנחנו נמצאים בפרק ב, ושם מוצג לנו המעגל החוזר בצורתו ה'טהורה': תיאור מטא-היסטורי המתאר את כל התקופה. כיצד פרק זה מציג את המעגל החוזר?

אבחנה אחת חשובה שיש לציין כבר כעת, היא שבפרק זה ישנם רק 3 שלבים:

יא-יג: בני ישראל עושים הרע בעיני ה'.

יד-טו: ה' נותן אותם ביד אויבים כעונש.

טז-יח: ה' מקים שופטים שיושיעום.

בפסוק כ' בני ישראל חוזרים לעשות הרע בעיני ה' לאחר מות השופט, וכך המעגל חוזר שוב. ניכר חסרונם של הזעקה לה' ושל השקט. כביכול ישראל מעולם לא הפסיקו לחטוא: מיד לאחר מות השופט הם שבו והשחיתו, וכך גם לא הייתה תקופת שקט אמיתית, כזו שיש בה שקט גם מעשיית הרע בעיני ה'.

אך מטרת הפרק יותר מורכבת מזה. על כך נרחיב בשיעור הבא.

נריה קליין