העולם הבא

  • הרב איתיאל גולד

העולם הבא

התפיסה הרווחת טוענת כי המקום שבו יקבל האדם את שכרו ויגיע אל הטוב האמיתי, הוא העולם הבא. למרבה ההפתעה, אם נחפש בתנ"ך מקור לקיומו של העולם הבא - לא נמצא מקור ברור. להיפך: השכר המתואר בתורה ובנביאים הוא תמיד בעולם הזה, וכלל אינו מוזכר בהם שכר לאחר המוות. בכך, שונה היהדות מדתות אחרות, המתמקדות בעולם הבא. ואכן, האמונה היהודית הותקפה במהלך הדורות ע"י הדתות האחרות, כאילו היא אינה מבטיחה שכר עליון בגן עדן, ומסתפקת בשכר נחות ונמוך יותר, בעולם הזה בלבד. כך גם טוען הכוזרי: "והלא ייעודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מייעודיכם" (א', קד).

ואכן, ריה"ל רואה כאן עיקרון חשוב של היהדות: האדם יכול להגיע לשיא השלמות ולדבקות בקב"ה כבר בעולם הזה, ולא רק בעולם שלאחר המוות. היהדות שואפת לתקן את מצבו של האדם בעולם הזה על כל קשייו, ואינה נזקקת לחיסול הגשמיות כדי להגיע אל השלמות: "ייעודינו הם - כי נידבק בענין הא-לוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה... ולכן לא נאמר בתורה 'אם תעשו ככל המצוה הזאת אביאכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות', כי אם: 'והייתם לי סגולה ואני אהיה לכם לא-לוהים ואנהיגכם'" (א', קט).

כמובן שגם היהדות מאמינה בעולם הבא, אך המקום שבו עלינו להגיע לקרבה ולדבקות בה' הוא דווקא העולם הזה. כפי הדרגה שנשיג בעולם הזה - כך תהיה דרגתנו בעולם הבא: "מאמינים אנו כי הטובה השלמה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לא-לוה; על מדרגתם לאחר מותם אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם" (א', קיא).

זוהי גדולתה של היהדות - היא שואפת לתיקון עולם במלכות שד-י, ולא בבריחה מהעולם כדי להגיע למלכות השמיים!

יתר על כן: בעוד שייעודי הדתות האחרות אינם ניתנים להוכחה, שהרי איש לא חזר מגן עדן וסיפר על שאירע לו שם, הייעוד שמבטיחה התורה יכול להתברר במראה עינים. התורה מבטיחה שכר שניתן לראותו, ובכך היא הרבה יותר אמינה: קל להבטיח למאמינים 72 בתולות בגן עדן, וקשה הרבה יותר להבטיח גשם ומטר בעולם הזה. שוב ניתן לראות על חשיבות מראה העיניים בדרכו של ריה"ל: אמונה שלא ניתן להוכיחה במראה עיניים ובניסיון מוחשי - אינה אמונה ודאית.