SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

התשובה הכללית

  • הרב אודי סט

התשובה הכללית

בדרך כלל, התשובה נתפסת כפעולה אישית של האדם: כל אדם חוזר באופן פרטי בתשובה, וכך הוא מתקן את עצמו. ספרי הראשונים - הלכות תשובה לרמב"ם ו"שערי תשובה" לרבנו יונה - מלאים בתיאור התשובה הפרטית הזו, שעושה האדם לעצמו.

הרב קוק תפס את התשובה בצורה רחבה יותר, והבין שהתשובה אינה רק צורך של האדם הפרטי, אלא גם צורך של הכלל, ואף של המציאות כולה. רעיון זה נובע מתפיסתו של הרב קוק על התשובה. לדעתו, התשובה אינה התקדמות של האדם - צעידה קדימה והתקרבות לקב"ה, אלא חזרה. השב בתשובה אינו משיג מעמד חדש, אלא שב למצב הבסיסי והקמאי שלו - עוזב את הדרך הרעה שהלך בה, וחוזר למצבו הטבעי, שהוא דרך התורה והמצוות. גם אם האדם מעולם לא היה מצוי בפועל בדרך התורה, החזרה בתשובה מחזירה אותו למצבה הטבעי של נשמתו, הרוצה ושואפת לקיים את ציוויו של הקב"ה.

תפיסה זו נובעת מהבנתו הבסיסית של הרב קוק את האדם. לדעתו, האדם נברא ביסודו טוב ויש בו נטייה טבעית לטוב, ואדם העושה רע מורד בעצמו ובטבעו. לכן, אדם השב בתשובה בעצם חוזר אל עצמו, אל תוכיותו ואל המצב הטבעי המתאים לו ביותר.

מתוך תפיסה זו של התשובה, מסיק הראי"ה כי ישנה גם תשובה של המציאות. ישנם חטאים שהעולם 'עשה' עם בריאתו, וגם מהם יש צורך לשוב בתשובה, כדי להחזיר את העולם למצב שבו הוא היה אמור להיות. "מתחילת הבריאה, ראוי היה להיות טעם העץ כטעם הפרי... אבל טבע הארץ ותנודדות החיים... גרם שרק טעמו של הפרי - של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי - מורגש הוא בנעמו והדרו, אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי - עם כל נחיצותם לגידול הפרי - נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם". הרב קוק מתבסס על המדרש הידוע, המסביר שהקב"ה ביקש לברוא את העולם כשטעם העץ כטעם פריו ("תוצא הארץ עץ פרי"), ואילו הארץ חטאה, הפרה את הציווי והוציאה עצים שטעמם וטעם פריים שונה ("עץ עושה פרי"). לדברי הראי"ה, גם על חטא זה יש צורך בתשובה, כדי שהארץ תחזור למצבה הבסיסי. כיצד יכולה הארץ לחזור בתשובה? חטא הארץ יתוקן ע"י תשובת האדם. אם האדם יחזור בתשובה פרטית, גם המציאות תשוב בתשובה.

כמו תשובתה הכללית של הארץ, כך גם יש תשובה כללית של העם. עם ישראל צריך לחזור למצבו הבסיסי הטבעי - אור לגויים, ממלכת כוהנים וגוי קדוש. כאשר האדם יחזור בתשובה ויקיים את המצוות, ואף העם יחזור בתשובה ויהפוך לדוגמא ולסמל לעמים האחרים - אזי גם חטאה של הארץ יכופר, והיא תשוב למצבה הבסיסי הראשוני.