זמני קריאת שמע

  • הרב אביעד ברטוב

זמני קריאת שמע

המשנה בפרק השני של מסכת מגילה קובעת שכל המצוות שזמנן ביום - מצוותן לכתחילה מהנץ החמה ובדיעבד מעלות השחר. לפי אותה משנה, מצוות שזמנן ביום - ניתן לקיימן במשך כל היום, ואילו מצוות שזמנן בלילה - מצוותן במשך כל הלילה. זמני קריאת שמע חורגים מהכללים שמציבה המשנה.

התורה תולה את חיוב קריאת שמע בזמן שכיבה ובזמן קימה: "בשכבך ובקומך". כפי שאנו יודעים, זמנים אלו משתנים מאדם לאדם. אינה דומה שעת היקיצה של פועל במחלקת התברואה לזו של עובד היי-טק, ושעת הקימה של שניהם אינה דומה לזו של בחור ישיבה. מסיבה זו, חז"ל קבעו שיעור דיפרנציאלי לזמן זה: כל הזמן שבין עלות השחר לבין השעה השלישית שביום נחשב ל"זמן קימה", שכן בשעה השלישית קמים בני המלכים, שאינם משכימי קום. אם כן, למרות שמצוַת קריאת שמע של שחרית היא מצווה התלויה ביום, וראוי היה שניתן יהיה לקיימה במשך כל היום, זמנה מצטמצם לשלוש שעות בלבד - שעות הקימה של בני האדם. לעומת זאת, קריאת שמע של ערבית - זמנה במשך כל הלילה ולעיתים אף גולש ליום, שכן זמן השכיבה של האדם אינו מוגדר וכל אדם מסיים את יומו בזמנו הוא.

הראשונים נחלקו מהו הזמן הראוי לקריאת שמע. מהפסוק "יראוך עם שמש" דרשו חז"ל שיש להזדרז לקרוא את שמע עם הנץ החמה. הרמב"ם ור"ת הבינו שזמן קריאת שמע לכתחילה הוא בהנץ החמה, כדברי המשנה במגילה, שכל המצוות שזמנן ביום - מצוותן לכתחילה עם הנץ החמה. הגמרא בברכות (ט ע"ב) כותבת: "ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ חמה", ונחלקו על כך הראשונים: לדעת ר"ת יש להתחיל את קריאת שמע עם הנץ החמה, ואילו לדעת הרמב"ם יש להקדים אותה מעט, כדי לסיים את ברכת "אמת ואמונה" עם הנץ החמה ולסמוך לה את תפילת העמידה.

להלכה, השולחן ערוך פוסק כשיטת הטור: זמן קריאת שמע לכתחילה הוא "משיכיר את חברו הרגיל עמו בריחוק ד' אמות" (בארץ ישראל - כ-50 דקות קודם הנץ החמה), וטוב ומשובח לקרוא את קריאת שמע סמוך להנץ כוותיקין, ולסמוך גאולה לתפילה בהנץ עצמו. השולחן ערוך מבאר שזמן זה הוא זמן מסוגל, וכל מי שמכוון היטב בתפילתו בזמן זה - מתקיימות כל בקשותיו.

בשעת הדחק, ניתן לקרוא קריאת שמע משעלה עמוד השחר.

אם עברה השעה השלישית, ניתן לקרוא את קריאת שמע בברכותיה עד השעה הרביעית. אם גם השעה הרביעית כבר עברה - ניתן לקוראה בלי ברכותיה עד חצות היום.