זריקת פת

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

ברכות דף נ – זריקת פת

בסוגייתנו נאמרו מספר דינים ביחס לפת:

"תנו רבנן, ארבעה דברים נאמרו בפת: אין מניחין בשר חי על הפת, ואין מעבירין כוס מלא על הפת, ואין זורקין את הפת, ואין סומכין את הקערה בפת".

הסיבה לאיסורים אלה היא שהפעולות הנקובות מביאות לידי בזיון הפת. מדברי בעלי התוספות, הריטב"א ועוד, עולה כי האיסור לזרוק את הפת שונה משאר האיסורים הנזכרים. החשש שבהנחת בשר חי על הפת, העברת כוס מים מלאה מעל הפת וסמיכת הקערה באמצעות הפת הוא שמא הפת תתקלקל כתוצאה מהפעולה בעוד שבזריקת הפת ישנה בעייתיות גם אם אין חשש שהפת עצמה תתקלקל*. דהיינו, עצם זריקת הפת היא בזיון גם ללא החשש שתימאס.

האיסור על זריקת הפת התקבל להלכה בשולחן ערוך (אורח חיים קעא) ובפוסקים. בעלי התוספות (ד"ה אין זורקין את האוכלים) סוברים שאין לזרוק פת אף אם אין כל חשש לכך שהיא תימאס. כעין דברים אלה כתב גם תוס' הרא"ש (ד"ה אין מעבירין):

"אין מעבירין כוס מלא על הפת. בהני תלת מילי מודה שמואל דאין מעבירין כוס מלא על הפת ולא מניחין בשר חי עליו וגם אין זורקין אבל סומכין אי לא ממאיס".

מדבריו אנו למדים שבמציאות בה אין הפת נמאסת מותר לסמוך על הפת. רבי יוסף תאומים (פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן קסז ס"ק לח) כתב בשם רבי מרדכי יפה (בעל הלבוש) שיש מתירים זריקת פת כאשר היא לא נמאסת:

"ועיין לבוש שם [סעיף א] יש מתירין אם אין נמאס, אבל בהמוציא י"ל דהוה בזיון מצוה".

למעשה קיימת מחלוקת האם סיבת האיסור לזרוק פת היא משום דין מיוחד שיש בפת בשונה משאר מאכלים – אף זריקה בלבד נחשבת בזיון; או שגם בפת רק אם היא נמאסת וכיוצ"ב אז אסור לזרוק אותה. מדבריו של רבי יוסף תאומים אנו למדים טעם נוסף – בברכת המוציא יש חשיבות מיוחד של מצווה, ולכן אסור לזרוק את לחם של ברכה אף למי שסובר כי אין איסור לזרוק פת כאשר היא לא נמאסת. יחד עם זאת, יתכן לומר, לדעת מי שסובר שמותר לזרוק פת, שאם סיבת זריקת הפת היא משום המצווה אז יהיה מותר שכן אין זה עוד ביזיון; כך כותב רבי שמעון סופר (שו"ת התעוררות תשובה קעא) שאביו רבי אברהם סופר (בעל הכתב סופר) היה זורק את הפת שבצע משום שהוא דומה לאימורים שהוקרבו על גבי המזבח; ממילא אם זו היא מצוותו אז אין זה בזיון. דבר זה יהיה תלוי בכך שאין הפת עשויה להימאס ממעשה הזריקה.

הרב ירון בן צבי

____________________________________

*מותר לזרוק מאכלים שאינם עשויים להימאס כתוצאה מהזריקה אולם אסור לזרוק מאכלים שעשויים להימאס כתוצאה מהזריקה. דבר זה תלוי גם במקום אליו זורקים את המאכל – הגם שבשר שעשוי להתלכלך אם יזרקו אותו, מותר לזורקו לתוך צלחת וכיוצ"ב.