SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

חג מתן תורה וספר הכוזרי

  • הרב איתיאל גולד

חג מתן תורה וספר הכוזרי

אם היינו שואלים את ריה"ל מהו החג החשוב ביותר לדעתו, ודאי היינו מקבלים נזיפה חמורה, שכן "אין כל יחס בין שכלנו לענין האלוהי" (ב', ס), ומי אנחנו שנקבע בשכלנו שחג מסויים חשוב יותר מן השני. אולם אף על פי כן, יש מקום להניח שריה"ל היה מודה שחג השבועות הוא היום החשוב ביותר, שכן בו אנו חוגגים את האירוע המכונן של עם ישראל - מתן התורה.

מעמד הר סיני ונתינת התורה לעם ישראל מהווים ציר מרכזי לאורך כל ספר הכוזרי:

ראשית, מעמד הר סיני מהווה הוכחה מכרעת לכך שייתכן חיבור בין הקב"ה לבין בשר ודם (א', פז). עד למעמד הר סיני, עוד לא הייתה קיימת עדות ודאית לכך שהקב"ה אכן מדבר עם בשר ודם ומצווה חוקים שיש לקיימם בעולם הזה. משאירע מעמד הר סיני, בוטל הספק - לא בודדים ראו זאת, כמו שטוענות דתות אחרות, אלא שישים ריבוא (ראה א', ט). המונים אלו העבירו זאת במסורת, ומאז ניתן להגיע לודאות מוחלטת בנוגע לאמיתות התורה (א', כה).

שנית, כפי שכבר הראינו בעבר, מעמד הר סיני מוכיח את סגולתו הייחודית של עם ישראל - עם ישראל כולו הגיע לנבואה! לא רק צדיקים עליונים ויחידי סגולה מסוגלים לשמוע את דבר ה', אלא העם כולו, וכך מוכח כי ישנה סגולה אלוהית בעם ישראל, בשונה משאר העמים.

שלישית, לנתינת התורה ישנה חשיבות עליונה לפי ריה"ל, שכן עד לנתינת התורה לא היה קשר ישיר בין בני אדם לקב"ה. הקשר היה רק עקיף - דרך ההכרה השכלית של בני האדם בדבר בריאת העולם והנהגתו ע"י הא-ל. זהו אמנם הקשר של הפילוסופים אל האל - דרך הכרת העולם, אך בנתינת התורה חידש הקב"ה קשר חדש אל העולם, דרך עם ישראל. לא עוד קשר עקיף, אלא קשר ישיר וחי. קשר של ציווי והדרכה א-לוהיים אל בני האדם, ולא רק קשר מרוחק של הכרה גרידא.

רביעית, עד לנתינת התורה, ההתגלות הא-לוהית לבני האדם הייתה דרך הבריאה החומרית. ה' ברא את העולם ובכך העניק לנו מטובו ומחסדו דרך הבריאה. אך יש הענקה א-לוקית מעבר לכך - הענקה רוחנית, הגבוהה יותר מההענקה החומרית. הענקה זו התרחשה בעת נתינת התורה. כך מסביר החבר לכוזרי כי נתינת התורה גדולה יותר מבריאת השמש: "האין אור עין הרוח יותר דק ויותר משובח מאור עיני בשר? וכי לא היו כל אנשי העולם, פרט ליחידים אשר עליהם דברנו למעלה, בעיוורון ובתעייה לפני בוא ישראל?" (ב', נד).

נקודות אלו הן רק סיכום מתומצת של החשיבות אשר ריה"ל מייחס לנתינת התורה ולמעמד הר סיני. הדברים חוזרים שוב ושוב לאורך כל הספר, בדרכים ובאופנים שונים. ניתן לומר קצת בהפרזה, כי ספר הכוזרי כולו הוא שיר הלל לנתינת התורה, המדריכה אותנו במדויק כיצד לפעול על פי ההדרכה הא-לוהית.

את ההודאה על התורה אנו צריכים להרגיש כל השנה, אך בשבועות אנו גם שרים את ההלל בקול רם.