חטאם של בני דור הפלגה

  • הרב יהודה עמיטל

חטאם של בני דור הפלגה* / הרב יהודה עמיטל

לפרשת נח

בפרשת השבוע מתארת התורה את מעשה דור הפלגה ואת העונש שנענשו. לכאורה לא מובן מדוע הקב"ה כועס על מעשיהם - האם הרצון להתאגד ולחיות בחברה אחת משותפת הוא כ"כ גרוע?

הגמרא בסנהדרין קט. מסבירה שחטאם של דור הפלגה היה בבניית המגדל, והיא מעלה שלוש גישות שונות שבגללן בנו את אנשי דור הפלגה את המגדל: "נחלקו לג' כתות: אחת אומרת נעלה ונשב שם; ואחת אומרת נעלה ונעבוד עכו"ם; ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה". יש להבין מה ההבדל בין כל אחת מהכתות הבונות את המגדל, ומה בדיוק החטא שכל אחת מהן מבטאת.

כידוע, אחד מיסודות האמונה הוא הדיאלקטיקה התמידית שבין האהבה והיראה. מצד אחד האדם צריך לשאוף להתקרב אל הקב"ה ולהדבק בו, ואל לו להישאר כ'עומד מן הצד', ומצד שני קירבה גדולה מדי איננה רצויה, ויכולה להוביל לעונש - "כל הקרב הקרב אל משכן ה' יומת". הכת הראשונה המתוארת בגמרא מבטאת את הרצון לדלג על שלב היראה ביחסי הקב"ה-אדם, ולהגיע באופן ישיר ליחס של אהבה ושל קירבה - 'נעלה ונשב שם'. גם כיום אנו מכירים דתות המבקשות קשר עם הקב"ה הבנוי על האהבה בלבד, כגון הנצרות ודתות מזרחיות מסוימות, ואנו יודעים לאילו מעשים רצחניים ולא-מוסריים יכולה גישה כזו להוביל.

הכת השניה בדור הפלגה רצתה לבנות את המגדל בשביל לעבוד ע"ז. יסוד עבודת האלילים הוא האמונה בכוחות נוספים מלבד הקב"ה. גם הגויים יודעים שישנו אל אחד מרכזי שעומד מעל כל האלילים שבהם הם מאמינים, אולם כפי שהסביר הרמב"ם בתחילת הלכות ע"ז, הבעיה של עובדי האלילים היא שהם מרגישים שהקב"ה הוא כ"כ גדול ורחוק שאין להם שום קשר אליו; לכן הם מעדיפים לעבוד ולהתפלל אל כוחות שאמנם 'נמוכים' יותר, אבל בדיוק בשל כך ניתן להתייחס אליהם ולהרגיש אליהם קירבה. א"כ, חטאה של הכת השניה היה בתפיסה שישנם כוחות נוספים מלבד הקב"ה, והניסיון לעבוד אותם במקום את יוצרם.

הכת השלישית שמתארת הגמרא אמרה - 'נלחם'. כנראה שכת זו סברה שכפי שיש מלחמות למטה, בעולם שלנו, כך גם יש מלחמות למעלה, בעולמו של הקב"ה. הגמרא בסנהדרין ממשיכה ומתארת שעונשה של כת זו היה ש"נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין". נראה שכוונת הגמרא היא שהעונש הוא מידה כנגד מידה: אותם שחשבו שהעולם העליון דומה לעולם התחתון הפכו למעיין קריקטורה של מלאכי עליון - רוחות ושדים. העולם העליון אינו חומר, אלא רק רוח, ולכן אין בו מלחמות כמו שיש בעולם התחתון. ממילא, אותה כת שראתה עצמה כשייכת לאותו עולם עליון הפכה להיות חלק מאותו עולם של יצורי רוח, אולם במקום מלאכים הם קיבלו את צורתם של הרוחות והשדים.

נדמה שכוונת התורה בסיפור דור הפלגה היא לומר שלעומת הטעויות הללו בתפיסת האלוקות בעולם, יבוא בדור הבא אברהם, יענה לקריאת הקב"ה 'לך לך', ויתחיל להפיץ את דת האמת. סיפור בניית המגדל והעונש הוא בעצם הכנה לפרשת 'לך לך' שתבוא לאחריו.

 
 

* השיחה הועברה בסעודה השלישית בשבת פרשת נח תשמ"ח.