חלב נוכרי

  • הרב אביעד ברטוב

חלב נוכרי

חלב שנחלב ע"י גוי ללא נוכחות ישראל מוגדר כחלב נוכרי. חלב זה אסור בשתייה מגזירת חכמים, שחששו כי בהיעדר פיקוח, הגוי עלול לערבב את החלב הכשר בטמא.

נחלקו האחרונים האם בדורנו, שלא מצוי שהגויים מערבבים חלב כשר עם חלב טמא, צריך לחשוש לגזירה זו. ה"פרי חדש" טוען שאין איסור חלב נוכרי במקום שחלב טמא אינו שכיח בו, אולם רוב הפוסקים ("חתם סופר" ועוד) חלקו עליו ולא קיבלו את היתרו. בארץ ישראל בפרט נהגו לאסור חלב נוכרי ולא לסמוך על דעת ה"פרי חדש", אולם בתקופת הצנע התיר הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, להשתמש באבקת חלב נוכרי המיובאת מחו"ל, כיוון שחז"ל גזרו איסור על חלב ועל כמה ממוצריו בלבד, ולא על אבקת חלב. ה"חזון איש" לא קיבל את דברי הגרצ"פ, אולם הקל באותם שנים מסיבה אחרת - מפאת דברי ה"פרי חדש" דלעיל.

הרב משה פיינשטיין התיר להשתמש בחלב נוכרי במקומות שיש בהם פיקוח ממשלתי שלא יערבבו סוגים שונים של חלב. לטענתו, הפיקוח הממשלתי הוא כמו ישראל העומד על גבי הנוכרי, וכיוון שהנוכרי מתיירא ממנו - לא יערבב חלב כשר בטמא. סיבה נוספת להקל כיום היא שמחיר חלב טמא יקר עשרות מונים ממחירו של חלב כשר, ואין לחלבנים שום אינטרס לערבב חלב כשר בטמא.

למעשה, גופי הכשרות בארץ אינם מאשרים להשתמש בחלב נוכרי, אולם הם מקלים ומתירים שימוש באבקת חלב נוכרי, תוך ציון העובדה שהמוצר מכיל אבקת חלב נוכרי. גופי הכשרות בחו"ל - שם, כמובן, קשה בהרבה להשיג חלב ישראל - סומכים על היתרו של הגר"מ פיינשטיין לכשרות הרגילה, ומקפידים על חלב ישראל רק בכשרות מסוג "מהדרין".