חפיפת הראש בשבת

  • הרב אביעד ברטוב

חפיפת הראש בשבת

האם מותר לנגב את שערות הראש בשבת, או שמא יש לחשוש לסחיטת המים מהשיער? "סוחט" אינו נמנה על ל"ט המלאכות, אך אנו מכירים אותו מהלכות שבת בשתי צורות שונות: סחיטה האסורה משום מלאכת "דש" (מפריד מוץ מתבן), וסחיטה האסורה משום מלאכת "מלבן" (מנקה בגד). ברור שייבוש שערות הראש אינו נחשב ל'ליבון', שכן השערות מחוברות לגוף ואי אפשר 'ללבן' בני אדם. מאידך, ייתכן שסחיטת השיער אסורה משום מלאכת "דש": כשם שאסור לסחוט פרי ולהוציא את המיץ הבלוע בו, כך אסור (אולי) לסחוט את השיער ולהוציא את המים הבלועים בו.

אמנם, סחיטת השיער אינה דומה לסחיטת פירות. הראשונים נחלקו האם מותר לסחוט מיץ מפרי לאיבוד, והרמב"ן והר"ן פסקו שסחיטה לאיבוד אינה נחשבת לסחיטה. לדעתם, אם כן, צריך היה להתיר לנגב את שערות הראש ולסחוט את המים הבלועים בהם, כיוון שהאדם אינו זקוק למים אלו ואינו משתמש בהם. ואכן, הגמרא בשבת (קכח ע"א) פוסקת במפורש שאין סחיטה בשיער, ולכן - לכאורה - אין איסור לנגב את השיער בשבת.

אמנם, חלק מהראשונים קבעו שלמרות שאין איסור דאורייתא בסחיטת השיער - יש בכך איסור דרבנן. הר"ן, לדוגמא, הסביר שמעיקר הדין - אכן היה צריך להתיר סחיטה בשיער, כיוון שזוהי סחיטה לאיבוד, אך חכמים אסרו זאת משום "מחזי כסוחט" - פעולה הנראית כמו סחיטה. הרשב"א, לעומתו, פסק בפשטות שאין איסור סחיטה בשיער. מה"בית יוסף" (יו"ד קצ"ט) משמע שהוא פוסק להקל כרשב"א, אך ה"משנה ברורה" (שכ"ו) פסק בעקבות ה"מגן אברהם" לאסור.

ראיה נוספת לכך שמותר לסחוט שערות ניתן להביא מהגמרא בשבת נ ע"א, הכותבת שאלמלא החשש להשרת השערות - מותר היה לחפוף ראש בשבת בסבון ("חול ונתר"). הגמרא אינה מזכירה שחפיפת השיער כרוכה בחשש לסחיטה, ומכאן שאין חשש כזה.

להלכה, מכל מקום, כפי שכתבנו, ה"משנה ברורה" פסק שיש איסור סחיטה בשיער, ולכן אסור לנגב את השיער בשבת. בספר "שמירת שבת כהלכתה" מובאים דברי הגרש"ז אוירבך, שאם האדם אינו מהדק את המגבת לראש בעת הניגוב, אלא רק מייבש את השיער בעדינות - הדבר מותר. מסתבר שפסק זה מבוסס על כך שבניגוב זהיר של השיער אין "מחזי כסוחט": כפי שראינו, סחיטת השיער לא הייתה צריכה להיות אסורה, כיוון שהאדם אינו משתמש במים שנסחטו, והיא נאסרה רק כי היא דומה לסחיטה רגילה. כאשר מנגבים את השערות בצורה עדינה - המים נבלעים מייד במגבת, והמתבונן מבחוץ אינו רואה כלל מים שיצאו מהשיער. לכן, אין בכך בעיה של "מחזי כסוחט", והדבר מותר לכתחילה בשבת (ספר "שולחן שלמה", סי' שכ"ו, בשם הגרש"ז אוירבך).