SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

יב באדר - יום פטירתו של הראשון לציון ורבה הראשי של תל אביב הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

  • הרב שלמה לוי
מדברי ההספד של חתנו ותלמידו הרב שלמה לוי, ראש כולל ההלכה בישיבת הר עציון:

"הרב זצ"ל חש בעמקי נפשו את הרצון והצורך לרדת אל העם ולהביא בפניו את דבר ה', באופן המתאים לכליהם של השומעים והמקבלים.
וכך דבריו בהקדמת ספרו "מקור חיים": "חובתו של כל תלמיד חכם ורב בישראל לעסוק בדורנו זה בהסברת המאור שבתורה בעל פה ובכתב, לפי כחו ולפי כשרונו, אף אם בעקבות זאת יתבטל במקצת מעומק לימוד תורה בבית מדרשו..."
תפיסה זו הנחתה אותו בנסיון להשפיע על כל החוגים והשכבות, רחוקים וקרובים, בני כל העדות והגילים. עדות לכך הוא ספר קיצור שו"ע מקור חיים, שנכתב על מנת להקל על המחפשים את ההלכה בלשון פשוטה ועממית, וכידוע נקלט היטב בציבור ונלמד בבתי ספר רבים. אין זה מצוי במקומותינו שתלמיד חכם בשיעור קומתו של הרב זצ"ל, ובתפקיד של ראב"ד בעיר הגדולה בישראל, כותב ספר לימוד לילדים בביה"ס העממי. ברם כשנוכח לדעת שנחוץ לכתוב בשפת דורנו ולהתייחס למציאות הקיימת על מנת שההלכה שהילדים לומדים תתאים למציאות החיים ותהיה אצלם בבחינת תורת חיים, וכן להתייחס לעדות השונות ולהקל בזאת על התלמידים והמורים – פעל ועשה. הוא אף התמסר להוצאת הספר והפצתו והיה זה אופייני לדרכו, במקום למחות על כך שבבתי הספר מלמדים הלכות לפי מנהג אחד בלבד, הוא פנה לחפש את הפתרון הנכון ולהירתם לביצועו.
 
מהספדו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל:
 
"היום לכל אחד יש תווית- "הוא ששיך למפלגה הזו, לבית מדרש הזה וכד'. הרב חיים דוד הלוי היה אדם ללא תווית. לא היית יכול להגיד עליו שהוא שייך לחרדים או לציונות הדתית הוא היה שייך לעם כולו"