ישתבח

  • הרב משה ליכטנשטיין
בית המדרש הוירטואלי

 

עיוני תפילה

ישתבח

אופיה של ישתבח

ברכת ישתבח היא ברכת הסיום של פסוקי דזמרא, הקשורה בקשר הדוק לברוך שאמר. לפי ראשונים רבים, ישתבח וברוך שאמר נחשבות כמערכת אחת ועל כן ישתבח אינה פותחת בברוך כי היא נסמכת על ברו"ש. ואכן, שתיהן עוסקות בשבח ויש להן תכנים דומים למדי. עם זאת, ייתכן ויש לישתבח שייכות למערכת נוספת והיא ל"נשמת כל חי" וכחלק ממה שמכונה בחז"ל כברכת השיר, שהרי בסיום ליל הסדר, אנו מצרפים את ישתבח לנשמת וחותמים בה את ההלל, למרות שברוך שאמר לא נאמרה קודם.

מבנה ישתבח

בקשריה של ישתבח לברו"ש ובמסגרת שאותן הן יוצרות יחד, הרחבנו בשעור אחר (ועיין בשעור ברו""ש- תכנים), ולכן נבקש הפעם להתמקד בשייכותה של ישתבח לברכת השיר, וכך שנינו התם:

רביעי גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת השיר...מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה' אלהינו ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי (פסחים קיז:)

ענין ברכת השיר ומעמדה כקיום עצמאי או כחתימת הלל מחייב דיון נפרד ונרחב שאין כאן מקומו, ולכן רק נעיר על כך שנשמת בודאי עומדת בפני עצמה כתגובת שבח והלל ואיננה קשורה לברוך שאמר, שהרי היא נאמרת בהזדמנויות שונות הדורשות הלל, כליל הסדר או ירידת גשמים לאחר עצירת גשמים, ואיננה צמודה לפסוקי דזמרא ולברכת ברוך שאמר הנלווית להם. כידוע, ישתבח ונשמת צמודות זו לזו בתפילת שבת, ובמנהגים מסויימים בליל הסדר, ונחלקו הפוסקים במשמעות הצמדתם. ישנם הרואים בהן ברכה אחת, ועל כן אסרו להפסיק ביניהן בדיבור ואילו אחרים ראו אותן כשתי ברכות שונות הבאות זו אחר זו.

לכן, במידה וישתבח הינו חלק מנשמת, אזי מלבד היותה מחציתה השניה של ברכת פסוד"ז, יחד עם ברוך שאמר, אזי היא גם מהווה חלק מברכת השיר ושותפה לקיום העצמאי של ברכת השיר יחד עם נשמת. לעומת זאת, אם ישתבח מנותקת מנשמת, הרי שהיא נאמרת רק בהקשר של פסוקי דזמרא וסביר לראותה בהקשר של פסוקי דזמרא וברוך שאמר בלבד.

כמו כן, יעויין בדברי הבה"ל (סי' נ"ב) הקובע שאדם שלא אמר ברו"ש יכול לומר ישתבח, כפי שאדם שלא ברך שהכל- יוכל לברך ברכהמ"ז. השוואת ברו"ש וישתבח לשתי ברכות שונות לחלוטין נעוצה כמובן, בתפיסה שישתבח איננה ממש השלמה של ברוך שאמר אלא בעלת מעמד עצמאי.

לסיום, כדאי להזכיר הבדל נוסף בין ברו"ש וישתבח, והיא שברו"ש מדגישה את העובדה שפסוד"ז הינם "שירי דוד עבדך", מה שאין כן בישתבח שאיננה מדגישה נקודה זו. כמובן, שאם ישתבח אינה ממוקדת בפסוד"ז בלבד אלא יש בה קיום הלל שאינו נלווה לפסוד"ז, אזי לא יודגש בהכרח מעמדו של דוד, ובנגוד לברוך שאמר העוסק במזמורי פסוד"ז בלבד.

הרב משה ליכטנשטיין