SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

כוחו ועוצמתו של ת"ח

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

מהר''ל נתיבות עולם

כוחו ועוצמתו של תלמיד חכם

הגמרא בשבת יא ע"א מביאה בפנינו מימרא של רב חמא בר גוריא המתארת מידרג של אישים שכדאי להימנע מלשמשם או להשתעבד תחתיהם. למרבית הפלא, רב חמא מקדים את מניעת שימוש גויים לפני מניעת שימוש ת"ח מחמת הסכנה שבדבר:

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: תחת ישמעאל ולא תחת נכרי, תחת נכרי ולא תחת חבר, תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם, תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה.

המהר"ל מבאר שלא לחינם מזכיר רב חמא שלושה מיני גויים: ישמעאלי, אדומי, חבר. כולם הן אומות המתנגדות לעם ישראל מפנים שונות. אומת ישמעאל מחולקת מעם ישראל מצד שאלו עמים שונים ונפרדים. זו התנגדות בסיסית שאיננה שונה מכל הבחנה בין אומה לאומה מעצם היותה שונה מרעותה.

לעומת זאת, אומת אדום (שהצנזורה הגדירה אותה כנכרי) היא מתנגדת לעם ישראל בעצם. כידוע, מלכי אדום מלכו לפני מלכי ישראל ומדובר בשתי אומות הבאות לבשר בשורה הפוכה זו מזו כשזו קמה האחרת נופלת ולהיפך כמבואר בגמרא במגילה ו ע"א ע"פ היחס שבין עשיו ליעקב:

קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם: חרבו שתיהן - אל תאמן, ישבו שתיהן - אל תאמן. חרבה קסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קסרי - תאמן. שנאמר אמלאה החרבה: אם מליאה זו - חרבה זו. אם מליאה זו חרבה זו. רב נחמן בר יצחק אמר מהכא: ולאם מלאם יאמץ.

על כן, אם יתגברו אדום על ישראל זהו ניצחון יותר בעייתי מאשר ניצחונם של ישמעאל שאינם מתנגדים עקרונית לישראל אלא רק באופן מקרי בהיותם עם אחר.

אמנם חלוקים אומת אדום שאם יכנעו תחתם הם יסתפקו בכך כיון שאינם אכזריים בעצם אלא רק תאוות השלטון גוברת אצלם משא"כ החברים שהם רשעים בעצם ולכן גם היכנעות תחתם לא תועיל לבטל את אכזריותם.

כל אלו הם בני אדם בעלי כוח אך כוחם הוא כוח פיזי שיש לו גבול ויכולת ולכן ניתן להיחלץ ממנו, אולם כוחו של ת"ח הוא כוח אלוקי נבדל שאין קץ ותכלית לפגיעתו ולכן יש להיזהר מאוד מלשמשו שמא יפעיל את כוחו כנגד מי ששימשו. על כך מוסיף רב חמא ומזהיר שיתום ואלמנה נחשבים כבני בית אצל הקב"ה וכאשר מישהו פוגע בהם הוא נפגע מהקב"ה בכבודו ובעצמו ולכן פגיעתם רעה מאוד ויש להיזהר מלצערם.

ר' משה כהן