כלי ראשון

  • הרב אביעד ברטוב

כלי ראשון

מלבד האיסור לבשל מאכלים ע"ג האש או סמוך לה בשבת, אסרה התורה גם בישולים שונים שלא על-גבי האש. איסור זה מפורש במשנה בשבת מב ע"א: "האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין - לא יתן לתוכן תבלין, אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי". אילפס וקדרה הם 'כלי ראשון' - הכלי שבו התבשל המאכל, ואילו קערה ותמחוי הם 'כלי שני' - כלי שהמאכל לא התבשל בתוכו, אלא הועבר אליו לאחר בישולו. בפשטות, אם כן, המשנה קובעת שהכנסת מאכלים לתוך כלי ראשון (כלי שעמד בעבר על-גבי האש) נחשבת לבישול, אך הכנסת מאכלים לתוך כלי שני (כלי שמעולם לא עמד על-גבי האש) אינה נחשבת לבישול.

יש לשים לב לכך שההבדל בין כלי ראשון לבין כלי שני אינו תלוי כלל בטמפרטורה של הכלים: גם אם דרגת החום בשניהם שווה - כלי ראשון מבשל ואילו כלי שני אינו מבשל. כיצד הדבר ייתכן, שלשני כלים בטמפרטורה זהה יהיה דין שונה? הראשונים נתנו תשובות שונות לשאלה זו.

התוס' (שבת מ ע"ב) הסבירו שההבדל בין כלי ראשון לכלי שני הוא שדפנותיו של כלי ראשון חמות (שהרי הוא עמד על האש), ואילו דפנותיו של כלי שני הן קרות. לכן, גם אם הטמפרטורה של שני הכלים זהה - כלי ראשון אוצר חום בצורה טובה יותר ולזמן רב יותר, ולכן הוא מצליח לבשל את המאכל.

הסבר אחר מביא הרי"ד (תוס' רי"ד שבת מא ע"ב): למרות שכלי ראשון מרוחק מן האש - הוא נחשב כאילו הוא מצוי עליה, ואילו כלי שני נחשב מנותק מן האש. כאן המקום לציין שקיימת מחלוקת ראשונים בשאלה האם כלי ראשון מבשל מדאורייתא או מדרבנן, אך רוב הראשונים (וכן הגר"א) פסקו שהוא מבשל מדאורייתא, ממש כמו האש עצמה.

השלכה אפשרית למחלוקת זו עשוי להיות דינו של מיחם חשמלי שכובה. המים התחממו בתוך המיחם, ולכן לדעת התוס' רי"ד הוא נחשב לכלי ראשון, אך דפנותיו של המיחם אינן נוגעות בגוף החימום ומתחממות רק מהמים שבתוכו, ולכן לדעת התוס' אולי הוא נחשב לכלי שני. פוסקי זמננו הכריעו שגם מיחם חשמלי נחשב לכלי ראשון, ולכן אסור לשפוך מים קרים לתוך מיחם (אפילו כבוי) שהמים בתוכו עדיין חמים. הסיבה לכך היא שמצאנו דיון בראשונים (תוס' ע"ז לג ע"ב) לגבי מצקת המוכנסת לכלי ראשון, האם דינה ככלי ראשון או ככלי שני, למרות שהיא מקבלת את חומה מן המים ואינה נוגעת באש כלל.

הלכה למעשה, אסור להכניס לכלי ראשון שום דבר שעלול להתבשל, כל עוד דרגת חומו גבוהה מהחום שהיד סולדת בו. לכן, לדוגמא, אסור להחזיר מרק שהצטנן לגמרי לתוך סיר המרק (אם הוא עדיין חם), גם אם הוסר מן האש. כמובן, מותר להכניס לכלי ראשון דבר שאינו יכול להתבשל, כגון דבר מוצק שכבר התבשל בעבר ("אין בישול אחר בישול").