כתב ידם או מנה שבשטר מעידים

  • הרב עזרא ביק

download