SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

לימוד אמונה והלכה

  • הרב אודי סט

לימוד אמונה והלכה

ישנה שאלה שמטרידה מאוד את האדם הלומד: כיצד יכלכל את זמן לימודו? במה להתרכז? מצד אחד, חשוב מאוד להתרכז בלימוד הפרטים וההלכה למעשה, כדי לדעת כיצד להתנהג ואיך לשמור על תרי"ג המצוות; אך מצד שני, אדם שילמד רק הלכה למעשה, ולא ימלא את נפשו בלימודים עליונים וכלליים יותר (כמו לימודי האמונה), לא ימצא את הנועם והמתיקות של התורה, ויחשוב שכל התורה היא אוסף של פרטים חסרי-קשר.

ישנם פוסקים שכתבו להקדים את לימוד ההלכה למעשה, כדי שלא לעשות עבירות. לדעתם, הזהירות מעשיית עבירות היא חשובה ביותר, ומתוך הפרטים יכול האדם למצוא את נועם התורה. מתוך לימוד רציני וצבירת ידע על האופן שבו צריך להתנהג, האדם יתחבר לתורה וימצא את המתיקות שבה. לעומתם, פוסקים אחרים כתבו שאם האדם אינו מחובר לתורה ולא מבין את המצוות לעומקן - גם קיום המצוות שלו רדוד. עדיף לקיים פחות מצוות, אך מתוך חיבור וקשר עמוקים לתורה ולנותנה. פרט לכך, אדם המתחבר לתורה ימשיך ללמוד במשך כל חייו, ואילו אדם שאינו מחובר לתורה - לא יתמיד בלימודו, כי אין לו הנאה וסיפוק ממנו.

ודאי ששאלה זה היא שאלה מורכבת. יש אנשים שמתאים להם יותר לימוד דברים כלליים, ויש אנשים שמתאים להם יותר לימוד פרטים. התשובה לשאלה זו עשויה גם להיות תלויה בגילאים: אולי בגיל מסוים עדיף להתרכז בתחום אחד, ובגיל אחר - בתחום שונה. עם זאת, הראי"ה קוק קובע יסוד חשוב (אורות התורה ו', ו): דווקא כדי למלא את הרצון להתחבר לתורה ולמצוותיה, האדם חייב לעסוק בפרטים ולדעת אותם. "הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה, בונים אותה בחלקיה באותה צורה שהיא קבועה מעצם טבעה". ידיעת הפרטים המעשיים של התורה היא ידיעה בסיסית לנשמה, ואדם שחסר ידיעה זו - לא יוכל להשיג גם את ההשגות העליונות והנשגבות. ידיעת הפרטים היא הבסיס, ועליו יש לבנות את הלימודים העליונים והכלליים יותר. "כל מה שיהיה האורגן מכולכל במזון יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שהאוויר הטהור משפיע עליו". ככל שהאדם יתמלא בידיעת הדברים המעשיים - הוא יוכל לקבל ולהפנים את הידיעות הכלליות והעליונות בצורה טובה יותר.