מבנה ומשמעות הלכות תשובה

  • הרב אביעד ברטוב
א. פתיחה
הלכות תשובה הן במידה רבה חידוש של הרמב"ם, שכן לפניו העניינים הקשורים לנושא זה היו מפוזרים במקומות שונים בדברי חז"ל, ללא גיבוש של ממש. למעשה, כמעט כל ספר המדע הוא חלק מחידוש זה: עד הרמב"ם לא נכתב מדריך רוחני-מחשבתי-הלכתי לאור דברי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הרמב"ם עסק, לאורך כל ספר המדע, בנושאי הדעת וקנייתה; והלכות תשובה, אשר חותמות ספר זה, מרכזות את תמצית העניין הפנימי והנפשי של הגעה לדעת הנכונה.
כמה מאות שנים לאחר שהרמב"ם חתם את חיבורו, צמחה תנועת החסידות, אשר עוסקת רבות בנושאים של הדרכות רוחניות ותודעת האדם. הבעש"ט ותלמידיו התייחסו אל דברי הרמב"ם בנושאים אלו כבסיס ראשוני לדבריהם. למרות שבתפיסתם המחשבתית הם שונים מאוד מן התפיסה של הרמב"ם, יש דמיון רב בינם לבין הרמב"ם בשאיפה להתוות משנה ברורה לפיתוח תודעה רוחנית.
ב. מבנה הלכות תשובה
הרמב"ם סידר את הלכות תשובה בשתי חטיבות. החטיבה הראשונה, פרקים א' -ד', עוסקת בשני נושאים מרכזיים: כפרה ותשובה. בלשון המקרא הכפרה היא ניקוי, והיא סוף התהליך שבו האדם שחטא שב לקב"ה; ואילו התשובה היא הדרך בה האדם מגיע לכפרה. בחטיבה זו הרמב"ם מתמקד בפרקטיקה ההלכתית של התשובה והכפרה. בחטיבה השנייה, פרקים ה' - י', הרמב"ם מתייחס לתשובה לא ככלי לתיקון פגמים בלבד, אלא כאל חזון של עבודת ה' מאהבה, דהיינו עבודה שאינה נובעת מתוך מערכת של אילוצים חיצוניים, אלא מתוך רצון פנימי. בחטיבה זו הרמב"ם מתמקד במטרה של הלכות תשובה, דהיינו כיצד האדם יכול להגיע לקרבת ה' מתוך הדעת הנכונה, והוא מבאר בה שני עניינים מרכזיים: הבחירה החופשית והעולם הבא. שני עניינים אלו שקולים במידה מסוימת לכפרה והתשובה. עולם הבא מקביל לכפרה, שכן הוא היעד הרוחני של אדם לאחר העולם הזה; והבחירה החופשית היא הכלי להגיע אליו.
ג. הבחירה החופשית
הבחירה החופשית היא היסוד החשוב ביותר במשנת התשובה של הרמב"ם: לאדם ישנה בחירה חופשית מלאה, וביכולתו לשנות את סיפור חייו ולשלוט עליו. הוגים אחרים בתקופת הראשונים, וכן רבים מבעלי החסידות והקבלה סברו יש כי בחירתו של האדם מצומצמת. בעל ספר עיקרים (חלק ד', פרק כ"ז) סבור כי התשובה היא חסד של ה', בו הוא נענה לאדם ומוכן לשנות את המציאות למפרע: לא האדם, בבחירתו ובשליטה העצמית שלו עשה תשובה, אלא הקב"ה הנעתר לבקשתו ולרצונו מאפשר את השינוי. ר' מרדכי יוסף ליינר (ה"איז'ביצר") ור' צדוק הכהן מלובלין מציגים עמדה חריפה יותר: לדעתם, גם החטא הוא מה', ועבודת התשובה של האדם היא לקבל את המציאות האלוקית אשר הוכתבה לו משמים (מי השילוח, עמוד קס"ה, ד"ה "וירא"; צדקת הצדיק", מ'; כ'). למרות שבספר המדע ניתן לזהות השפעות חוץ-תורניות רבות, כגון כתבי אריסטו, אין ספק שהבסיס של הרמב"ם, הרואה את האדם כיתור בעל בחירה חופשית, בר רצון ובעל יכולת שינוי עצמי, מעוגנת היטב במקרא ובדברי חז"ל.
ד. עבודת ה' מאהבה
גולת הכותרת של הלכות תשובה ושל ספר המדע כולו הוא פרק י', העוסק בענייני עבודת ה' מאהבה. כאן הרמב"ם מפרט את הרעיונות הגדולים של ספר המדע למשנה סדורה בענייני המניע בעבודת ה'. לדעת הרמב"ם, עיקרה של עבודה ה' מאהבה היא היותה נובעת מתוך מניע פנימי לאדם ולא חיצוני לו. הרמב"ם מדמה את אהבת האדם לה' לאהבת איש לאישה (הלכות תשובה, י', ג), דימוי הנובע מפרשנותו לשיר השירים. דימוי זה נותן מבט חדש לענייני השגת הדעת המובאים בספר מדע: הם אינם תחומים פורמאליים, משפטיים ופילוסופים בלבד, אלא הם קשורים לנפש האדם ולרוחניות שלו. עובד ה' מאהבה מחבר את השכל לנפש, והופך את הקביעות ההלכתיות המופשטות לעניין פנימי ונפשי. עבודת ה' מאהבה היא שינוי מהותי לאדם הדתי: לא עוד הגבלות חיצוניות להם הוא כפוף מכח היותו יהודי, אלא דינמיקה חיה ותוססת בנשמת האדם.
זו היא אחת מן התכליות של משנה תורה: הענקת כלים חיצוניים כגון סידור וארגון הידע התורני מחד, ומאידך יצירת אפשרות לשינוי אורחות חייו של האדם והתנהלותו. באגרת תחיית המתים, כאשר מבאר הרמב"ם את הסיבות לכתיבת משנה תורה, הוא מבכה את בורותם של תלמידי החכמים בענייני ידיעת ה'. בספר המדע הרמב"ם מחדש כי גם בענייני מחשבה והגות קיימת משנה הלכתית סדורה, והוא שואף להפוך את ציבור שומרי המצוות מאנשים המקפידים על קיום מצוות גרידא לאנשים בעלי אישיות רוחנית-תורנית ראויה.
 
 
 
 
 
**********************************************************
 
 
כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון תשע"ח
נערך על ידי צוות בית המדרש הוירטואלי
*******************************************************
בית המדרש הווירטואלי (V.B.M) ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון
The Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash
האתר בעברית:                    http://vbm.etzion.org.il
האתר באנגלית:                 http://www.vbm-torah.org
משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9937300 שלוחה 5
 
 
**********************************************************