SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מדוע נשים אינן מתפללות במניין?

  • הרב אוהד זימרן

מדוע נשים אינן מתפללות במניין?

מצוַת התפילה מן התורה היא מצווה כללית: לעבוד את ה' עבודה שבלב ולפנות אליו בכל עת מצוקה. מצווה זו אינה תלויה בזמן, ועל כן אין סיבה שנשים לא יחויבו בה. ואכן, מצווה זו חלה על כל אדם מישראל - על גברים ועל נשים כאחד. גם לאחר שחז"ל קבעו נוסח אחיד וזמנים קבועים לתפילה - הם לא הפכו אותה למצווה שהזמן גרמה, ועל כן קבעו כל הפוסקים שאף נשים חייבות בתפילה. וכך כותב השו"ע (או"ח ק"ו, א):

"נשים ועבדים - אף על פי שפטורים מקריאת שמע, חייבים בתפלה, מפני שהיא מצוַת עשה שלא הזמן גרמא. וקטנים שהגיעו לחינוך - חייבים לחנכם".

אף על פי כן, ישנם גורמים שונים - מהם פנימיים ומהם חיצוניים - לשינויים שבין תפילת הגברים לתפילת הנשים.

גורם עקרוני אחד הוא ההבדל בבין תפיסת התפילה של הגברים לבין תפיסת התפילה של הנשים. בתפילת הגברים ישנם שני מרכיבים: עבודה שבלב, והפולחן הדתי. כבר הזכרנו בעבר, ששני המרכיבים האלו מקבילים לשני פנים של התפילה: מחד - שיחת היחיד, ומאידך - שותפות היחיד עם הציבור בעבודה ובבנייה משותפות, בטקס שבו משתתפת העדה כולה. כמו התפילה, קיימות מצוות נוספות המורכבות משני מרכיבים דומים, של קיום-של-יחיד ושל טקס ציבורי: נשיאת כפיים, זימון בשלושה ועוד.

אופי זה של התפילה גורם להבדל בין תפילת הנשים לבין תפילת הגברים. שהרי אצל הנשים - באופן עקרוני - מובלט הצד הרוחני ומתמעט החלק הפולחני-טקסי, ולכן תפילת הנשים היא בעלת מרכיב אחד בלבד: עבודה שבלב ושפיכת שיח לפני בורא עולם. ידוע לנו, אמנם, על נשים שהתפללו במניין עוד מימי המשנה, אבל ודאי שהן לא ראו זאת כחובה, אלא רצו להיות שותפות גם בפן נוסף של התפילה.

מתוך כך, ניתן להבין מדוע נשים אינן יכולות להצטרף למניין ומדוע אין הן חייבות מן הדין להתפלל עם הציבור. אותו הסבר עצמו יכול גם לבאר את התפילות הרבות שחוברו במיוחד לנשים בזמנים מיוחדים: התפילה לפני הטבילה במקווה, לפני הדלקת הנרות, לפני הפרשת חלה וכו'.

לפי הסברנו, פטור הנשים מתפילה במניין אינו נובע מתוך דאגה לחינוך הילדים או לבישולי המטבח, ולא חס וחלילה מתוך זלזול בתפילתן של הנשים. נהפוך הוא: אי-חיוב הנשים בתפילת הציבור נובע מההבנה שהנשים אינן צריכות את המעשים הטקסים, אלא צריכות להבליט את הצד הרוחני, המהותי והעקרוני.

לסיום, רק אבהיר שאין בכוונתי לצאת נגד נשים המתפללות במניין, ולא להעביר ביקורת, מוסר או תוכחה. כל כוונתי היא רק להאיר קצת את מנהגינו.