SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מהו אילן ומהו שיח?

  • הרב אביעד ברטוב

מהו אילן ומהו שיח?

כידוע, להבחנה בין פרי (הגדל על אילן) לבין ירק (הגדל על האדמה) ישנה השלכה הלכתית חשובה ביותר: על פרי מברכים "בורא פרי העץ", ואילו על ירק - "בורא פרי האדמה". בדרך כלל, אין לנו קושי לקבוע אם פרי מסויים גדל על עץ או על האדמה; אולם לעיתים, כאשר הפרי גדל על משהו שמעמדו אינו ברור, ההכרעה היא בעייתית יותר. כיצד מבחינים בין אילן, שעל פירותיו מברכים "בורא פרי העץ", לבין שיח, שעל פירותיו מברכים "בורא פרי האדמה"?

כדי לדעת אם צמח מסויים הוא אילן או שיח, יש לבדוק את תכונותיו הבוטניות. הגמרא מביאה הגדרה כפולה ל"אילן": אילן הוא צמח שגזעו קיים כמה שנים (ואינו מתחלף מדי שנה), וענפיו נשארים גם לאחר לקיטת הפירות. מפרשי הגמרא - רש"י ור"י (ברכות מ ע"א) - נחלקו בדינו של מצב הביניים: מה דינו של צמח אשר שורשיו קבועים, אך גזעו מתחלף מדי שנה? דוגמא לצמח שכזה הוא תות השדה, ששורשיו מוציאים מדי שנה תותים חדשים. האם תות זה נחשב לפרי העץ או לפרי השיח?

להלכה פוסק השו"ע (ר"ג, ב) כי הגדרת האילן נקבעת על פי הגזע, ולא על פי השורשים. לכן, כיוון שהתות נעקר ביחד עם ה'גזע', ורק השורש הטמון באדמה נותר משנה לשנה - דינו כירק ומברכים עליו "בורא פרי האדמה". לסיום, נעיר כי כאשר קיים ספק בזיהויו של פרי, האם הוא פרי או ירק, יש לברך עליו "בורא פרי האדמה", כיוון שבדיעבד ברכה זו מועילה גם לפרי העץ.