מה אהבתי תורתך

  • רבני ותלמידי הישיבה
 
תוכן העניינים
בפתח הספר ....................................................................................................ז
דברי תורה
הרב יהודה עמיטל – בעניין עוסק במצווה פטור מן המצווה לגבי תלמוד תורה...........יג
הרב ברוך גיגי – על היחס הראוי לחלקי העם שאינם שומרי תורה ומצוות..................כה
הרב יאיר קאהן – כי תבוא מלחמה בארצכם...................................................................................מו
שלמה אנגל – תורה ומלאכה, נס וטבע, ענווה וגאווה ................................................................סב
הרב יואל בן-נון – על לימוד תנ"ך בישיבות ....................................................................................עד
הרב יעקב מדן – כתובות מפרשות ........................................................................................................קד
דברי הגות
הרב אהרן ליכטנשטיין – מקור האמונה הוא האמונה עצמה..............................................קכה
הרב יהודה עמיטל – על חשיבותו וייחודו של לימוד הגמרא............................................. .קכט
הרב יובל שרלו – "ופחד ורחב לבבך" –
על רוחב הלב, הפחד ממנו ודרכי ההתמודדות עמו...................................................קלד
הרב יוסף אביב"י – אקדמות לקבלת הראי"ה............................................................................... .קנג
הרב שלמה ברין – על אורות הראי"ה ומציאות החזון –
היחס אל החילון והחילוניים לאור משנתם של הראי"ה קוק והחזון איש............קפב
הרב ד"ר מאיר מוניץ – הדרשה שבבסיס תורת הסנגוריה של הראי"ה קוק................ריח
הרב עמית משגב – תיאוריית הקשר ....................................................................................................רכז
הרב אמנון בזק – חובת לימוד גמרא לבנות בדורנו ..................................................................רמג
לדרכם של ראשי הישיבה
הרב ראובן טרגין – דרך הוראת הגמרא של הרב אהרן ליכטנטשיין.................................רנז
הרב דני וולף – על החידוש בשיטתו הלמדנית של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין...........רסד
הרב ירמי סטביסקי – מישיבת הר עציון לתיכון הימלפרב...................................................רסח
הרב מאיר נהוראי – תרומתם של ראשי הישיבה לעיצובם של רבני קהילות............רעג
הרב אליקים קרומביין – האנושות במאבקה עם השואה בהגותו של הרב עמיטל........רפג
הרב ד"ר קלמן נוימן – על עוז ועל ענוה:
המוסר הטבעי כשאלה הגותית, ציבורית וחינוכית.........................................................שב
הרב חיים נבון – הלכה ומוסר בהגותו של הרב ליכטנשטיין...............................................שטז
רשימת כותבי המאמרים .........................................................................................................................שלא
חלק אנגלי .................................................................................................................................................... 1-222
 
 
Editor: Reuven Ziegler
Typesetting: Shimon Ben Shachar
Cover Design: Michal Kutner
 
All Rights Reserved
Yeshivat Har Etzion
Alon Shevut 9043300
Israel
Tel.: 972-2-993-7300
 
How I Love Your Torah
Essays in Honor of Yeshivat Har Etzion
On the Forty-Fifth Anniversary of Its Founding
Alon Shevut
5774 / 2014