מה מברכים על גרעינים?

  • הרב אביעד ברטוב

מה מברכים על גרעינים?

ישנם פירות וירקות שבהם בנוסף לפרי, אנו צורכים גם את הגרעינים, כמו לדוגמא אבטיח ודלעת. האם ברכתם של גרעינים אלו היא כברכת הפרי, או שמא מברכים עליהם ברכה שונה?

בשאלה זו נחלקו הראשונים. התוס' (ברכות לו ע"ב) מכריע כי ברכת הגרעין כברכת הפרי, ואילו הרשב"א (מובא בטור סי' ר"ב) סבור שהגרעין אינו חלק מהפרי, ולכן ברכתו יורדת בדרגה - מ"בורא פרי העץ" ל"בורא פרי האדמה", או מ"בורא פרי האדמה" ל"שהכול נהיה בדברו". המקור למחלוקת זו הוא במשנה בערלה (פ"ג מ"ח), הקובעת כי דין הגרעין כדין הפרי לעניין ערלה. התוספות לומדים מכאן שדין הגרעין הוא כדין הפרי אף לעניין ברכות, ואילו הרשב"א קובע שההשוואה לעניין ערלה היא תולדה של גזרת הכתוב מיוחדת, ואין ללמוד מדיני ערלה לדיני ברכות.

להלכה, השו"ע (או"ח ר"ב, ג) פוסק כתוס', שעל גרעיני פרי הטובים לאכילה יש לברך "בורא פרי העץ", ומכאן שלדעתו יש לברך על גרעיני אבטיח ודלעת "בורא פרי האדמה". הגר"א חלק על השו"ע, ופסק כרשב"א, שעל גרעיני פרי יש לברך "בורא פרי האדמה", ומכאן שלדעתו יש לברך על גרעיני אבטיח ודלעת "שהכול נהיה בדברו". הרב עובדיה יוסף מביא את שתי השיטות, וכותב שהעולם נוהגים לברך על גרעיני דלעת ואבטיח "שהכול נהיה בדברו", אולם אם ברך "בורא פרי האדמה" - לא הפסיד.