מה מברכים על נענע שגדלה בעציץ?

  • הרב אביעד ברטוב

מה מברכים על נענע שגדלה בעציץ?

כידוע, צמח שגדל באדמה - ברכתו "בורא פרי האדמה". אולם כיצד מברכים על צמח שגדל בעציץ שאינו נקוב, לדוגמא צמח נענע שגדל באדנית ללא חורים בתחתיתה? בתחומים אחרים של ההלכה, ידוע שעציץ שאינו נקוב אינו נחשב כקרקע. האם קביעה זו משפיעה גם על ברכתם של הצמחים הגדלים בעציץ זה?

החיי אדם (נ"א, יז; נש"א קנ"ב, א) מכריע שאין מברכים "בורא פרי האדמה" על צמח שגדל בעציץ שאינו נקוב. המקור לדבריו הוא הירושלמי במסכת תרומות (פ"ו ה"ז), המביא את דברי רבי יוסי, שהסתפק בברכתה של פת שהופקה מחיטים שגדלו בעציץ שאינו נקוב. אם אין מברכים על פת כזו "המוציא לחם מן הארץ", מן הסתם גם אין מברכים על נענע שגדלה באותו עציץ "בורא פרי האדמה".

בעל ה"קרן אורה" (מנחות ע ע"ב) מביא את דברי החיי אדם, אולם חולק עליו וסובר כי גם על צמח שגדל בעציץ ניתן לברך "בורא פרי האדמה". הוא מביא ראיה לדבריו מלשון המשנה בברכות מ ע"ב, הכותבת שרק על דבר שאין ברכתו מן הארץ כלל - מברכים "שהכול נהיה בדברו". לדעתו, כיוון שהצמח יונק את חייו מן האדמה שבתוך העציץ, ראוי לברך אף עליו "בורא פרי האדמה".

הרב עובדיה יוסף (שו"ת יחוה דעת ח"ו סי' י"ב) מכריע כבעל ה"קרן אורה", ומביא רשימה גדולה של אחרונים שסברו כי ברכתו של צמח שגדל בעציץ שאינו נקוב זהה לברכתו של צמח שגדל על הארץ. מאידך, על גידולי מים מכריע הרב עובדיה יוסף כי יש לברך "שהכול נהיה בדברו", שכן גידולים אלו אינם יונקים את כוחם מן הארץ כלל, אלא מן המים בלבד.